Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2023.

Entitats en règim d'atribució de rendes

Delimitació positiva

Normativa: Arts. 8.3 i 87 Llei IRPF. Vegeu també arts. 35.4 LGT, 6  LIS i 37 text refós  Llei IRNR 

Tenen la consideració d'entitats sotmeses al règim especial d'atribució de rendes, entre altres:

 • Les societats civils que no tinguen personalitat jurídica.

 • Les societats civils amb personalitat jurídica que no tenen objecte mercantil (a partir d' 1 de gener de  2016).

  Fins l'1 de gener de 2016 s'aplicava el règim d'atribució de rendes de l'IRPF a totes les societats civils. Tanmateix, a partir d'esta data les societats civils amb personalitat jurídica que tinguen objecte mercantil deixen de tributar per l'indicat règim i passen a estar subjectes a l'impost sobre societats.

  Com a conseqüència del que és anterior, seguixen tributant en el règim d'entitats en atribució de rendes de l'IRPF, quan les seues activitats són alienes a l'àmbit mercantil, les següents societats civils:

  • Les que es dediquen a activitats agrícoles, ramaderes, forestals, mineres.

  • Les de caràcter professional (secció segona de l'impost sobre activitats econòmiques).

  Important: l'únic contribuent que s'incorpora a l'impost sobre societats són les societats civils amb personalitat jurídica i objecte mercantil. La reforma no afecta a les comunitats de béns ni altres ens sense personalitat de l'article 35.4 de la  LGT, que seguixen tributant com entitats en atribució de rendes conforme al règim especial regulat en la Secció 2a del Títol X de la Llei de l'IRPF.

  En relació amb la  LGT  vegeu la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

 • Les herències jacents.

 • Les comunitats de béns.

 • Qualsevol entitat mancada de personalitat jurídica que constituïsca una unitat econòmica o un patrimoni separat susceptible d'imposició.

 • Les entitats constituïdes a l'estranger de la qual naturalesa jurídica siga idèntica o anàloga a la de les entitats en atribució de rendes constituïdes d'acord amb les lleis espanyoles.

  Les característiques bàsiques que ha de reunir una entitat constituïda a l'estranger per a ser considerada a Espanya com una entitat en atribució de rendes a l'efecte de l'IRPF, del IS i de l'Impost sobre la Renda de no Residents, són les següents:

  1. Que l'entitat no siga contribuent d'un impost personal sobre la renda en l'Estat de constitució.

  2. Que les rendes generades per l'entitat s'atribuïsquen fiscalment als seus socis o partícips, d'acord amb la legislació de seu Estat de constitució, sent els socis o participes els que tributen per les mateixes en el seu impost personal. Esta atribució haurà de produir-se pel mer fet de l'obtenció de la renda per part de l'entitat, sense que siga rellevant a estos efectes si les rendes han sigut o no objecte de distribució efectivament als socis o partícips.

  3. Que la renda obtinguda per l'entitat en atribució de rendes i atribuïda als socis o participes conserve, d'acord amb la legislació de seu Estat de constitució, la naturalesa de l'activitat o font de la que procedisquen per a cada soci o partícip.

  Nota : vegeu respecte d'això la Resolució de 6 de febrer de 2020, de la Direcció General de Tributs, sobreu la consideració com entitats en règim d'atribució de rendes a determinades entitats constituïdes a l'estranger (BOE de 13 de febrer).

Important: les entitats No residents que falten de NIF consignaran en la casella [1562] el Número d'identificació que tinguen assignat les citades entitats en el País de residència i marcaran la casella [1563] per a indicar esta circumstància.

Delimitació negativa

Normativa: Art. 7  LIS

No s'inclouen en el règim especial d'atribució de rendes, entre d'altres, les següents entitats:

 • Els fons d'inversió, regulats en la Llei 35/2003, de 4 de novembre, d'Institucions d'Inversió Col·lectiva.

 • Les unions temporals d'empreses, regulades en la Llei 18/1982, de 26 de maig, sobre règim fiscal de les agrupacions i unions temporals d'Empreses i de les Societats de desenvolupament industrial regional.

 • Els fons de pensions, regulats en el text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2002, de 29 de novembre.

 • Les comunitats titulars de muntes veïnals en mà comuna regulades per la Llei 55/1980, d'11 de novembre, de muntes veïnals en mà comuna, o en la legislació autonòmica corresponent.

 • Les societats agràries de transformació, regulades en el Reial decret 1776/1981, de 3 d'agost, pel qual s'aprova l'Estatut que regula les Societats Agràries de Transformació.

 • A partir d'1 de gener de 2016 les societats civils amb personalitat jurídica i objecte mercantil subjectes a l'impost sobre societats.

  S'entén per objecte mercantil la realització d'una activitat econòmica de producció, intercanvi o prestació de servicis per al mercat en un sector no exclòs de l'àmbit mercantil.

  A estos efectes l'activitat de lloguer d'immobles pot tindre caràcter mercantil, independentment del fet que es complisca o no la definició d'activitat econòmica prevista en els articles 27.2 de la Llei de l'IRPF i 5.1 la LIS, pel que les societats civils amb personalitat jurídica de la qual activitat és l'arrendament d'immobles, són contribuents de l'impost sobre societats.

 • A partir de l'1 de gener de 2022, tributaran en l'impost sobre societats, en qualitat de contribuents, les entitats en règim d'atribució de rendes que es definixen a continuació per les rendes positives que s'indiquen.

  1. Ha de tractar-se d'entitats en atribució de rendes en les que :

   • una o diverses entitats, vinculades entre si en el sentit de  l' apartat 13 de l'article 15.bis de la LIS, participen directament o indirectament en qualsevol dia de l'any, en el capital, en els fons propis, en els resultats o en els drets de vote en un percentatge igual o superior al 50 per 100 i

   • siguen residents en països o territoris que qualifiquen a l'entitat en règim d'atribució com a contribuent per un impost personal sobre la renda,

  2. Estes entitats en règim d'atribució de rendes tributaran per l'impost sobre societats, en qualitat de contribuent, per les següents rendes positives que corresponga atribuir a tots els partícips residents en països o territoris que consideren a l'entitat en atribució de rendes com a contribuent per imposició personal sobre la renda:

   • Rendes obtingudes en territori espanyol que estiguen subjectes i exemptes de tributació en l'Impost sobre la Renda de no Residents.

   • Rendes de font estrangera que no estiguen subjectes o estiguen exemptes de tributació per un impost exigit pel país o territori de l'entitat o entitats pagadores de tals rendes.

  La resta de les rendes entitats en règim d'atribució de rendes seran atribuïdes als socis, hereus, comuners o partícips i tributaran d'acord amb l'establit per a este règim en la Llei de l'IRPF, que es comenta en este mateix Capítol 10 en els apartats següents.