Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2023.

Mínim per ascendents

La Sede electrònica de l'Agència Tributària incorpora un « Assistent virtual de Renda», on podrà consultar el mínim corresponent a l'ascendent amb el que conviu i requisits que ha de complir, així com els increments que li corresponguen per raó de la seua edat o el seu grau de discapacitat.

Normativa: Arts. 59 i 61 Llei IRPF

Concepte

A l'efecte de l'aplicació del mínim per ascendents, tenen tal consideració els pares, avis, besavis, etc. dels qui descendisca el contribuent i que estiguen units a este per vincle de parentesc en línia rectifica per consanguinitat o per adopció, sense que s'entenguen incloses les persones unides al contribuent per vincle de parentesc en línia col·lateral (oncles, o oncles avis) o per afinitat (sogres).

Requisits

Els ascendents han de complir els següents requisits per a donar dret a l'aplicació del mínim corresponent:

 1. Que l'ascendent siga major de 65 anys a la data de merite de l'impost (normalment el 31 de desembre) o, sigui quin sigui la seua edat, que es tracti d'una persona amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per 100.

 2. Que convisquen amb el contribuent, com a mínim, la mitat del període impositiu.

  L'exigència d'este requisit impedix la possibilitat d'aplicar el mínim per l'ascendent entre diversos descendents en cas de convivència per períodes de tres o quatre mesos a l'any amb cadascun d'ells. Només es prorratejarà el mínim quan l'ascendent convisca amb els descendents durant sis mesos de forma successiva o quan convisca tot l'any amb diversos descendents simultàniament.

  Pel que fa a este requisit, es considera que conviuen amb el contribuent els ascendents amb discapacitat que, depenent del mateix, siguen internats en centres especialitzats.

 3. Que l'ascendent no haja obtingut en l'exercici 2023 rendes superiors a 8.000 euros anuals, excloses les exemptes de l'impost.

  Important: el concepte de renda anual, a estos efectes, està constituït per la suma algebraica dels rendiments nets (del treball, capital mobiliari i immobiliari, i d'activitats econòmiques), d'imputacions de rendes i dels guanys i pèrdues patrimonials computades l'any, sense aplicar les regles d'integració i compensació. Ara bé, els rendiments han de computar-se pel seu import net, açò és, una vegada deduïts les despeses però sense aplicació de les reduccions corresponents, llevat en el cas de rendiments del treball, en què es podran tindre en compte la reducció prevista en l'article 18 de la Llei de l'IRPF a l'aplicar-se amb caràcter previ a la deducció de despeses.

 4. Que l'ascendent no este declaració de l'IRPF amb rendes superiors a 1.800 euros.

Quanties aplicables

 • 1.150 euros anuals per cada ascendent d'edat superior a 65 anys o amb discapacitat sigui quin sigui la seua edat.

 • 1.400 euros anuals addicionals, per cada ascendent d'edat superior a 75 anys.

En cas de defunció d'un ascendent que genere dret al mínim per este concepte, la quantia aplicable és de 1.150 euros.

Condicions per a l'aplicació del mínim per ascendents

 1. La determinació de les circumstàncies personals i familiars que han de tindre's en compte per a l'aplicació de les citades reduccions es realitzarà tenint en compte la situació existent a la data de merite de l'impost (normalment, el 31 de desembre o en la data de defunció del contribuent si este mor en un dia diferent del 31 de desembre).

  No obstant això, si l'ascendent mor durant l'any només es genera dret al mínim per ascendent quan haja existit convivència amb el contribuent durant, com a mínim, la mitat del període transcorregut entre l'inici del període impositiu i la data de defunció.

 2. Quan dos o més contribuents tinguen dret a l'aplicació del mínim respecte dels mateixos ascendents, el seu import es prorratejarà entre ells per parts iguals.

  No obstant això, quan els contribuents tinguen diferent grau de parentesc amb l'ascendent, l'aplicació del mínim correspondrà als de grau més pròxim, fora que estos no tinguen rendes anuals, excloses les exemptes, superiors a 8.000 euros, cas en què correspondrà als del següent grau.