Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Cessió de l'impost a les Comunitats Autònomes de règim comú

D'acord amb el disposat en l'apartat quatre de l'article únic de la Llei Orgànica 3/2009, de 18 de desembre, la qual cosa modifica l'article onzé de la Llei Orgànica 8/1980, de Finançament de les Comunitats Autònomes, i amb efectes des de l'1 de gener de 2009, se cedix a les Comunitats Autònomes el 50% del rendiment de l'Impost sobre el Valor Afegit produït al seu territori.

Es considera produït al territori d'una Comunitat Autònoma el rendiment cedit de l'Impost sobre el Valor Afegit que corresponga al consum a l'esmentada Comunitat Autònoma, segons l'índex de consum territorial certificat per l'Institut Nacional d'Estadística i elaborat a efectes de l'assignació de l'Impost sobre el Valor Afegit per Comunitats Autònomes.

No existix possibilitat d'assumir competències normatives per part de les Comunitats Autònomes en relació amb l'Impost sobre el Valor Afegit.

Finalment, en relació amb este impost, la gestió, liquidació, recaptació i inspecció, així com la revisió dels actes dictats en la via de gestió es durà a terme pels òrgans estatals que tinguen atribuïdes les funcions respectives, sense que existisca possibilitat que les Comunitats Autònomes es facen càrrec, per delegació de l'Estat, de les competències citades.