Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Adquisicions intracomunitàries de mitjans de transport nous realitzades per particulars i empresaris sense NIF-IVA

S'inclouen ací les adquisicions intracomunitàries de mitjans de transports nous efectuades per les següents persones:

  • Particulars persones físiques.

  • Persones jurídiques que no actuen com empresaris o professionals i que manquen de NIF-IVA.

  • Empresaris que tributen en el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca i que no tenen NIF-IVA.

  • Empresaris que realitzen exclusivament operacions exemptes del IVA i que no generen el dret a la deducció del IVA suportat, desproveïts de NIF-IVA.

Quan les persones citades en els quatre guions anteriors efectuen adquisicions de béns en altres Estats membres de la Unió Europea diferents d'Espanya, la tributació per IVA es localitza en l'Estat d'origen i no hi ha subjecció al IVA espanyol pel concepte «adquisició intracomunitària de béns». Açò és així, tret de per la qual cosa es referix a les adquisicions de mitjans de transport nous;en este cas, el lliurament està exempt del IVA en l'Estat d'origen i es grava l'adquisició intracomunitària a Espanya.

Tenen la consideració de mitjans de transport:

  1. Els vehicles terrestres accionats a motor la cilindrada del qual siga superior a 48 cm3 o la potència del qual excedisca de 7,2 kw.

  2. Les embarcacions l'eslora màxima de les quals siga superior a 7,5 metres, a excepció d'aquelles que afecte l'exempció prevista en l'àmbit de les operacions assimilades a exportacions.

  3. Les aeronaus el pes total de les quals l'enlairament supere de 1.550 quilograms, a excepció d'aquelles que afecte l'exempció prevista en l'àmbit de les operacions assimilades a exportacions.

Tenen la consideració de nous quan es done qualssevol de les circumstàncies següents:

  1. Que el seu lliurament s'efectue abans dels tres mesos següents a la data de la seua primera posada en servici o, tractant-se de vehicles terrestres accionats a motor, abans dels sis mesos següents a l'esmentada data.

  2. Que els vehicles terrestres no hagen recorregut més de 6.000 km, les embarcacions no hagen navegat més de 100 hores i les aeronaus no hagen volat més de 40 hores.

L'adquisició d'un mitjà de transport nou adquirit en un país de la Unió Europea diferent d'Espanya, està subjecta sempre al IVA a Espanya quan el mitjà de transport és expedit a la Península o les Balears, amb independència de les condicions del transmitent i de l'adquirent.