Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

C) Concepte d'importacions de béns

Estan subjectes al IVA les importacions, qualsevol que siga el final a què es destinen i la condició de l'importador.

Tenen la consideració d'importació:

  1. L'entrada a l'interior del país d'un bé que no complix les condicions dels arts.9 i 10 del Tractat constitutiu de la CEE (hui, articles 23 i 24 del Tractat constitutiu de la Comunitat Europea) o, si es tracta d'un ben comprés en l'àmbit d'aplicació del Tractat constitutiu de la Comunitat Europea del carbó i de l'acer, que no estiga en lliure pràctica.

  2. L'entrada a l'interior del país d'un bé procedent d'un territori tercer, diferent dels béns a què es referix el número anterior.

No obstant això, quan algun d'estos béns es col·loque (complint la legislació) des de la seua entrada al territori d'aplicació de l'impost en una zona franca o dipòsit franc i altres depòsits o es vincule a un règim duaner i fiscal (a excepció del règim de depòsit diferent del duaner), la importació es produirà quan el bé isca d'estes àrees o abandone els règims assenyalats tret que siguen objecte d'una exportació o d'un lliurament intracomunitari exempt.

Reben el tractament de les importacions com operacions assimilades a estes:

  1. Els vaixells que hagueren obtingut l'exempció del IVA per afectació a la navegació marítima internacional o al salvament, a l'assistència marítima o a la pesca costanera i incomplisquen els requisits exigits en relació amb l'exempció. 

  2. Les aeronaus que hagueren obtingut l'exempció del IVA per la dedicació essencial a la navegació aèria internacional i incomplisquen els requisits exigits en relació amb l'exempció.

  3. Les adquisicions realitzades al territori d'aplicació de l'impost dels béns el lliurament del qual, adquisició intracomunitària o importació prèvies s'haurien beneficiat de l'exempció del IVA per règim diplomàtic o consular o organismes internacionals.Esta exempció no s'aplica si els béns es transporten immediatament fora de la Comunitat.

  4. Les eixides de zona franca, dipòsit franc i altres depòsits o l'abandonament dels règims duaners o fiscals dels béns el lliurament del qual o adquisició intracomunitària per a ser introduïts en ells s'hauria beneficiat de l'exempció, o haurien sigut objecte de lliuraments o prestacions de serveis exemptes.En estos casos, tampoc no es considerarà operació assimilada a les importacions l'eixida d'estes àrees o l'abandonament d'algun dels règims assenyalats quan els béns siguen objecte d'una exportació o d'un lliurament intracomunitari exempt.