Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021.

C) Concepte d'importacions de béns

Estan subjectes a l'IVA les importacions, sigui quina sigui fi a què es destinen i la condició de l'importador.

Tenen la consideració d'importació:

  1. L'entrada a l'interior del país d'un bé que no complix les condicions dels arts. 9 i 10 del Tractat constitutiu de la CEE (hui, articles 23 i 24 del Tractat constitutiu de la Comunitat Europea) o, si es tracta d'un bé comprés en l'àmbit d'aplicació del Tractat constitutiu de la Comunitat Europea del carbó i de l'acer, que no estiga en lliure pràctica.

  2. L'entrada a l'interior del país d'un bé procedent d'un territori tercer, diferent dels béns a què es referix el número anterior.

No obstant això, quan algun d'aquests béns es col·loque (complint la legislació) des de seu entrada en el territori d'aplicació de l'impost en una zona franca o depòsit franc i altres depòsits o es vincule a un règim duaner i fiscal (a excepció del règim de depòsit diferent del duaner), la importació es produirà quan el bé isca d'estes àrees o abandoneu els règims assenyalats fora que siguen objecte d'una exportació o d'una entrega intracomunitària exempta.

Reben el tractament de les importacions com operacions assimilades a estes:

  1. Els vaixells que hagueren obtingut l'exempció de l'IVA per afectació a la navegació marítima internacional o al salvament, a l'assistència marítima o a la pesca costanera i incomplisquen els requisits exigits en relació amb l'exempció. 

  2. Les aeronaus que hagueren obtingut l'exempció de l'IVA per la dedicació essencial a la navegació aèria internacional i incomplisquen els requisits exigits en relació amb l'exempció.

  3. Les adquisicions realitzades en el territori d'aplicació de l'impost dels béns de la qual entrega, adquisició intracomunitària o importació prèvies s'hagueren beneficiat de l'exempció de l'IVA per règim diplomàtic o consular o organismes internacionals. Esta exempció no s'aplica si els béns es transporten immediatament fora de la Comunitat.

  4. Les eixides de zona franca, depòsit franc i altres depòsits o l'abandonament dels règims duaners o fiscals dels béns de la qual entrega o adquisició intracomunitària per a ser introduïts en ells s'haguera beneficiat de l'exempció, o hagueren sigut objecte d'entregues o prestacions de servicis exemptes. En estos casos, tampoc es considerarà operació assimilada a les importacions l'eixida d'estes àrees o l'abandonament d'algun dels règims assenyalats quan els béns siguen objecte d'una exportació o d'una entrega intracomunitària exempta.