Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

A) Conceptes generals

En l'àmbit del IVA s'utilitzen els termes «importació» i «exportació» únicament quan es tracta d'adquisicions o lliuraments de béns a països no comunitaris, és a dir, com entrades i eixides de la Comunitat, i d'adquisicions intracomunitàries i de lliuraments intracomunitàries de béns quan es tracta d'adquisicions i lliuraments de béns a països comunitaris, és a dir, les compres i vendes a països membres de la Comunitat.

Esquema adquisicions i lliuraments a països tercers i a països intracomunitaris

Apareixen ací dos fets imposables nous:la importació, per a referir-se a l'entrada al territori de la Comunitat de mercaderies procedents de tercers països i l'adquisició intracomunitària com a entrada al territori espanyol del IVA (del qual estan excloses Canàries, Ceuta i Melilla) de béns que procedisquen d'un altre Estat membre de la Unió Europea.

El gravamen de les importacions i les adquisicions intracomunitàries es realitza de forma diferent:mentre les primeres s'han de liquidar a la Duana (sense perjudici de la possibilitat de diferir el seu pagament en determinats casos), les segones es liquiden integrades a l'autoliquidació que periòdicament es presenta per totes les operacions.

En el trànsit intracomunitari hi ha un tractament diferent segons es tracte d'adquisicions realitzades per particulars o per empresaris:

  1. Els lliuraments de béns a particulars tributen per regla general al país d'origen, és a dir, al país de l'empresari que efectua el lliurament.

  2. Els lliuraments de béns a empresaris o professionals, subjectes passius de IVA, tributen al país de destinació, és a dir, al país de l'empresari que adquirix, com a adquisició intracomunitària de béns.

D'altra banda, no s'aplica el règim general d'adquisicions intracomunitàries a les adquisicions realitzades en un Estat membre que tributen pel règim especial de béns utilitzats, objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció.Això es deu que el funcionament d'este règim especial exigix que la tributació es localitze en l'Estat d'origen.

Perquè les importacions i adquisicions intracomunitàries estiguen gravades per l'impost s'han de complir els següents requisits:

  1. S'ha de configurar l'operació com a adquisició intracomunitària o importació.

  2. S'ha de realitzar al territori d'aplicació del IVA espanyol.

  3. L'operació no ha d'estar compresa entre els supòsits de no subjecció previstos en la Llei.

  4. L'operació no ha d'estar inclosa entre els supòsits d'exempció previstos en la Llei.