Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

F) Operacions exemptes

1.Adquisicions intracomunitàries

Podem fer tres classificacions d'estes exempcions:

 1. Exempcions que tenen per finalitat equiparar les adquisicions intracomunitàries als altres fets imposables.En aquest sentit, estan exemptes les adquisicions intracomunitàries de béns el lliurament dels quals al territori d'aplicació de l'impost o importació haguera estat no subjecte o haguera estat exempt.

 2. Les adquisicions realitzades en una operació triangular.En este cas, l'adquisició està exempta quan es presenten els següents requisits:

  1. Que es realitzen per un empresari o professional que:

   • No estiga establit ni identificat a efectes del IVA al territori d'aplicació de l'impost, i

   • Que estiga identificat a efectes del IVA en un altre Estat membre de la Comunitat.

  2. Que s'efectuen per a un lliurament subsegüent dels béns adquirits, realitzat a l'interior del territori d'aplicació de l'impost pel mateix adquirent.

  3. Que els béns adquirits s'expedisquen o transporten directament a partir d'un Estat membre diferent d'aquell en el qual es trobe identificat a efectes del IVA l'adquirent i amb destinació a la persona per a la qual s'efectue el lliurament subsegüent.

  4. Que el destinatari del posterior lliurament siga un empresari o professional o una persona jurídica que no actue com a tal, a qui no els afecte la no-subjecció establida per a les adquisicions intracomunitàries de béns i que tinguen atribuït un NIF-IVA subministrat per l'Administració espanyola.

 3. Les adquisicions intracomunitàries de béns respecte de les quals s'atribuïsca a l'adquirent el dret a la devolució total de l'impost que s'haguera meritat per les mateixes pel procediment especial de devolució a no establits.

2.Importacions

La Llei del IVA recull una sèrie d'operacions exemptes en relació amb l'entrada a l'interior del país, procedent de tercers països, de determinats béns com aquells el lliurament dels quals a l'interior estiguera exempt de l'impost;béns personals per trasllat de residència habitual;béns personals per raó de matrimoni;béns d'escàs valor;béns en règim de viatgers;béns destinats a Organismes caritatius o filantròpics;béns amb finalitats de promoció comercial;productes de la pesca, etc.

Així mateix, per a evitar la doble imposició es declara l'exempció en l'impost de les importacions de gas a través del sistema de distribució de gas natural o d'electricitat, de calor o de fred.

S'estructura l'ús del règim de depòsit diferent del duaner per a restringir l'exempció de les importacions de béns que es vinculen a l'esmentat règim a:

 • Béns objecte d'Impostos Especials en règim suspensiu.

 • Béns procedents del territori duaner de la Comunitat.

 • Béns assenyalats per la Directiva IVA (creïlles, olives, cacau, estany, coure, etc.).

 • Béns destinats a les botigues lliures d'impostos en ports i aeroports.

L'exempció s'estendrà també als serveis relacionats directament amb les importacions d'estos béns.

Des d'1 de juliol de 2021, estaran exemptes les importacions de béns, quan l'Impost sobre el Valor Afegit s'haja de declarar en virtut del règim especial aplicable a les vendes a distància i a determinats lliuraments interiors de béns i prestacions de serveis previst en el Títol IX, Capítol XI, Secció 4a de la Llei del IVA, i s'aporte a la Duana el número d'identificació individual assignat per a l'aplicació de l'esmentat règim especial.