Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Qüestions més freqüents plantejades en este capítol

1.Un particular que lloga una plaça de garatge.Ha de pagar el IVA?

L'arrendament és una operació que convertix en empresari, a efectes del IVA, a qui la realitza, independentment que el llogater exercisca o no una altra activitat empresarial o professional.Per tant, el particular que llogue una plaça de garatge ha de repercutir i ingressar el IVA de l'esmentada operació.

2.Un particular que lloga un habitatge incloent en l'esmentat lloguer el d'una plaça de garatge annexa.Ha de pagar el IVA ?

El lloguer d'habitatges està exempt i si la plaça de garatge és annexa a l'habitatge l'operació estarà en el seu conjunt exempta de l'impost.

3.Una persona física, treballadora per compte aliè en una empresa, es dedica en horari extralaboral i pel seu compte a realitzar serveis professionals gratuïts per a una associació.Ha de declarar el IVA per les esmentades operacions?

A efectes del IVA no té la condició de professional que realitze tots els seus serveis professionals gratuïtament.Per tant, no hauria de declarar el IVA per les esmentades operacions.

4.Una persona física promou la construcció del seu habitatge.Té per això la consideració d'empresari a efectes del IVA ?

No, ja que l'habitatge no es destina a la seua venda, adjudicació o cessió, sinó només a l'ús particular del promotor.

5.I si promou la construcció d'un edifici del qual destina únicament una part per al seu habitatge i la resta a la venda?

En este cas, a efectes del IVA es convertiria en empresari i ha de repercutir el IVA quan venga el construït i declarar el IVA del seu habitatge quan l'ocupe, per produir-se un autoconsum.

6.Està subjecte al IVA el percentatge que l'amo d'un local té per un dret de traspàs que l'arrendatari ha transmés?

El traspàs del local és una prestació de serveis prestada simultàniament pel propietari i l'arrendatari que està subjecta al IVA.

7.Quina qualificació té l'adquisició de productes informàtics consistents en programes encarregats per l'empresa perquè s'adapten a la seua estructura?

El subministrament de productes informàtics que hagen sigut confeccionats previ encàrrec del seu destinatari conforme a les especificacions d'este es consideren prestacions de serveis, considerant-se accessòria a la prestació de serveis el lliurament del suport.

8.I l'adquisició de productes informàtics consistents en programes fabricats en sèrie?

En este cas, es consideren productes informàtics normalitzats ja que no en necessiten de modificació substancial alguna per a ser utilitzats per qualsevol usuari i es qualifiquen com a lliurament de béns.

9.Un empresari transmet tot el seu patrimoni empresarial a un sol adquirent.És necessari perquè la transmissió estiga no subjecta que l'esmentat adquirent continue l'exercici de la mateixa activitat que desenvolupava el transmitent?

D'acord amb el número 1r de l'article 7 de la Llei de l'Impost sobre el Valor Afegit, fins i tot sent necessari que l'adquirent haja de tindre intenció d'explotar el patrimoni empresarial, no és precís que l'activitat econòmica que realitze l'esmentat adquirent siga necessàriament la mateixa que venia desenvolupant el transmitent.

10.Una empresa té costum de tindre una sèrie d'atencions amb els seus clients com regalar-los mostres dels seus productes, encenedors, calendaris, agendes, etc. S'ha de pagar l'impost per estos lliuraments?

Hi ha diferents possibilitats:

  1. Que lliure mostres de les seues mercaderies sense valor comercial estimable amb finalitats de promoció:en este cas, es tracta d'una operació no subjecta.

  2. Que lliure objectes publicitaris que manquen de valor intrínsec que porten consignada de forma indeleble la menció publicitària i que el lliurament a un mateix destinatari no supere els 200 euros.Estos lliuraments tampoc no estarien subjectes.

  3. Que no tractant-se dels béns anteriors, s'adquirisquen per a l'atenció a clients.En este cas, tampoc no estarien subjectes.

  4. Que no tractant-se dels béns establits en les lletres a) i b) anteriors, s'adquirisquen per a altres finalitats i es destinen posteriorment a atenció a clients.Este és l'únic cas en què estarien subjectes i no exemptes.

11.Un particular espanyol adquirix un automòbil de turisme nou en un país de la Unió Europea diferent d'Espanya i a continuació el porta a Espanya.Quin impost ha de pagar?

Ha de pagar el IVA a Espanya en tractar-se d'adquisició intracomunitària de béns, independentment de qui siga el venedor.

12.I si el vehicle és utilitzat?

En este cas, si l'adquirix d'un empresari pagarà el IVA al país en què este estiga establit.Si l'adquirix a un particular no pagarà IVA.

13.Estan exemptes les classes rebudes en una autoescola per a traure el permís de conduir per a turismes?

No, les operacions realitzades per escoles de conductors de vehicles relatives als permisos de conducció de les classes A, B i C estan subjectes i no exemptes de l'Impost.

14.I si es tracta del permís de conduir per a camions?

En este cas, les operacions realitzades estaran exemptes de l'impost ja que les classes per als permisos de conducció C, D i E sí que estan emparades per l'exempció relativa a l'ensenyament.