Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

A) Qüestions generals

El Reial Decret llei 3/2020, de 4 de febrer, de mesures urgents pel que s'incorporen a l'ordenació jurídica espanyola diverses directives de la Unió Europea en l'àmbit de la contractació pública a determinats sectors;d'assegurances privades;de plans i fons de pensions;de l'àmbit tributari i de litigis fiscals, modifica amb efectes 1 de març de 2020, la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit, incorporat a la nostra ordenació interna les regles harmonitzades de tributació en el IVA dels denominats acords de venda de béns en consigna.

Són acords de venda de béns en consigna, els acords celebrats entre empresaris o professionals per a la venda transfronterera de mercaderies, en les quals un empresari (proveïdor) envia béns des d'un Estat membre a altre, dins de la Unió Europea, perquè queden emmagatzemats en l'Estat membre de destinació a disposició d'un altre empresari o professional (client), que pot adquirir-los en un moment posterior a la seua arribada.

Fins a 1 de març de 2020, esta operació donava lloc a una transferència de béns o operació assimilada a un lliurament intracomunitari de béns en l'Estat membre de partida dels béns, i a una operació assimilada a una adquisició intracomunitària de béns en l'Estat membre d'arribada dels béns, efectuades en ambdós casos pel proveïdor.

Posteriorment, quan el client adquiria els béns, el proveïdor realitzava un lliurament interior en l'Estat membre d'arribada en la qual resultava d'aplicació la regla d'inversió del subjecte passiu corresponent tal condició al seu client.

Des d'1 de març de 2020, la nova regulació establix que els lliuraments de béns efectuats en el marc d'un acord de vendes de béns en consigna donaran lloc a una única operació:un lliurament intracomunitari de béns exempt en l'Estat membre de partida, efectuada pel proveïdor, i a una adquisició intracomunitària en l'Estat membre d'arribada, duta a terme pel client quan retire les mercaderies del magatzem.

Este tractament simplificat serà d'aplicació únicament quan els béns siguen adquirits pel client dins del termini d'un any des de l'arribada a l'Estat membre de destinació.A estos efectes, la data d'adquisició serà la que s'haurà de tindre en compte a efectes de la meritació de les respectives operacions intracomunitàries.

En tot cas, els empresaris o professionals podran optar per no acollir-se a la simplificació incomplint les condicions previstes per a la seua aplicació, en el cas del qual aplicarien el règim general vigent fins a 1 de març de 2020.

En este apartat s'analitzen les transferències de béns en el marc d'acords de venda de béns en consigna i de les operacions posteriors, tant en el cas en què els béns són transferits des del territori d'aplicació de l'Impost amb destinació a un altre estat membre, com en el cas contrari, quan els béns es transferixen des d'un altre estat membre amb destinació a l'esmentat territori.