Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Incompliment dels requisits

Este apartat inclou totes les contingències que afecten als béns transferits en el marc d'un acord de venda de béns en aconseguisquen, produïdes en els dotze mesos següents a la data d'arribada i que no estiguen compreses en algun dels supòsits anteriors.

Quan en el termini dels dotze mesos següents a l'arribada dels béns a l'Estat membre de destinació en el marc d'un acord de venda de béns en consigna, es produïsca l'incompliment dels requisits enumerats en l'apartat «B) Concepte d'acord de venda de béns en consigna», es produirà una operació assimilada a un lliurament de béns a títol onerós al territori d'aplicació de l'Impost.

En el cas de béns transferits des d'un altre Estat membre al territori d'aplicació de l'Impost en el marc d'un acord de venda de béns en consigna, quan en el termini dels dotze mesos següents a l'arribada dels béns a l'esmentat territori en el marc d'un acord de venda de béns en consigna, es produïsca l'incompliment dels requisits enumerats en l'apartat «B) Concepte d'acord de venda de béns en consigna», es produirà una adquisició intracomunitària de béns al territori d'aplicació de l'Impost.

L'extinció de l'acord de venda de béns en consigna entre el venedor i el destinatari inicial o el substitut, constituïx un exemple a què resultaria aplicable este apartat.