Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Venda a l'empresari habilitat per a adquirir els béns en virtut de l'acord

Quan en el termini dels dotze mesos següents a l'arribada dels béns a l'Estat membre de destinació en el marc d'un acord de venda de béns en consigna, l'empresari o professional esmentat en la lletra c) de l'apartat anterior «B) Concepte d'acord de venda de béns en consigna» (destinatari inicial en endavant), adquirisca el poder de disposició dels béns, s'entendrà que al territori d'aplicació de l'Impost es realitza, un lliurament de béns a què resultarà aplicable l'exempció prevista a l'article 25 de la LIVA.

En el cas de béns transferits des d'un altre Estat membre al territori d'aplicació de l'Impost en el marc d'un acord de venda de béns en consigna, quan, en el termini dels dotze mesos següents a l'arribada dels béns a l'esmentat territori en el marc d'un acord de venda de béns en consigna, l'empresari o professional esmentat en la lletra c) de l'apartat anterior «B) Concepte d'acord de venda de béns en consigna», adquirisca el poder de disposició dels béns, s'entendrà que al territori d'aplicació de l'Impost es realitza una adquisició intracomunitària de béns.