Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Vendes a distància de béns importats amb intervenció d'una interfície electrònica

Quan un empresari o professional facilite a través d'una interfície electrònica la venda a distància de béns importats el valor dels quals no excedisca de 150 euros s'entendrà que ha rebut i lliurat els béns.

A estos efectes el transport dels béns es vincularà al lliurament efectuat per l'empresari o professional titular de la interfície electrònica.

En estos supòsits hi ha dos lliuraments de béns:

  1. El lliurament del proveïdor a l'empresari o professional titular de la interfície electrònica que es localitzarà fora de la Comunitat i que per tant no estarà subjecta al IVA.

  2. El lliurament efectuat per l'empresari o professional titular de la interfície electrònica a què seran aplicables les regles establides per a la localització de les vendes a distància de béns importats.