Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021.

Vendes intracomunitàries a distancia a particulars o consumidors finals

Amb caràcter general, les vendes intracomunitàries a distancia a particulars o consumidors finals tributaran en l'Estat membre en què es trobe el clienta (particular o consumidor final).

No obstant això, quan es realitzen per empresaris establits en un únic Estat membre, les vendes a distancia tributaran:

  1. En l'Estat membre de destí, si l'any anterior l'import de les vendes intracomunitàries a distancia i de les prestacions de servicis de telecomunicacions, televisió, radiodifusió i via electrònica a consumidors finals establits en uns altres Estats membres haguera excedit 10.000 euros.

  2. Si l'any anterior l'import de les vendes intracomunitàries a distancia i de les prestacions de servicis de telecomunicacions, televisió, radiodifusió i via electrònica a consumidors finals establits en uns altres Estats membres no haguera excedit 10.000 euros i NO es va exercir l'opció per la tributació en destí, tributaran en origen fins 10.000 euros i en destí una vegada superats.

  3. Si l'any anterior l'import de les vendes intracomunitàries a distancia i de les prestacions de servicis de telecomunicacions, televisió, radiodifusió i via electrònica a consumidors finals establits en uns altres Estats membres no haguera excedit 10.000 euros, però l'empresari haguera exercit l'opció prevista en l'article 73 de la LIVA, tributaran en destí.

Per a ingressar l'IVA corresponent a les vendes intracomunitàries a distancia, l'empresari podrà:

  1. Acollir-se al règim de la unió de la denominada finestreta única, que permet, mitjançant una única autoliquidació presentada davant l'Estat membre d'identificació, ingressar l'IVA meritat per la totalitat de les vendes intracomunitàries realitzades.

  2. Presentar una autoliquidació a cada un dels Estats membres en què carregue l'IVA per les vendes intracomunitàries a distancia.