Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Qüestions més freqüents plantejades en este capítol

1.Una comunitat de propietaris adquirix béns i serveis necessaris per als elements comuns de la finca rebent les factures al seu nom.Pot facturar els propietaris l'import d'esta reparació?

No, una comunitat de propietaris en règim de propietat horitzontal, que adquirix béns i serveis necessaris per al manteniment dels elements, pertinences i serveis comuns i que distribuïx les despeses entre els comuners no realitza activitats empresarials, sinó que té la consideració de consumidor final a efectes del IVA.

2.Qui ha d'ingressar l'impost en el cas d'un servei subjecte al IVA espanyol que consistix en la confecció d'un programa informàtic per encàrrec del client conforme a la seua especificació realitzat per una empresa alemanya no establida a un subjecte passiu espanyol?

L'empresa espanyola, ja que és subjecte passiu per inversió.

3.Quan es merita l'impost en el cas que es venguen béns amb condició suspensiva i suposant que no hi ha hagut pagaments anticipats?

L'impost es merita quan els béns es posen en possessió de l'adquirent, encara que no es transmeta la propietat.

4.Forma part de la base imposable del IVA l'import de la fiança lliurada al llogater per l'arrendatari d'un local?

Les quantitats de diners lliurades al llogater en concepte de fiança que han de ser tornades al terme del contracte a l'arrendatari no integren la base imposable en no tindre el caràcter de contraprestació.

5.A les factures rectificatives per devolució de mercaderia.S'aplica el tipus impositiu vigent en realitzar-se la venda o el vigent en el moment del produir-se la devolució?

El tipus aplicable a les factures rectificatives serà el vigent en el moment de la meritació de les operacions les factures de les quals són objecte de rectificació.

6.Pot modificar-se la base imposable en cas d'impagament pel client de la quantitat deguda?

Com a regla general no és possible modificar la base imposable.Només és possible quan existisca auto de declaració de concurs de creditors, de conformitat amb el disposat en la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal, vigent des de l'1 de setembre, o quan el crèdit siga incobrable d'acord amb l'article 80.Cuatro de la LIVA.

7.A quin tipus tributa el pa comú?

El pa comú tributa al tipus reduït del 4 per cent i inclou el pa bregat, de molla dura i el pa de flama o molla tova.

8.A quin tipus tributen els cereals per a l'alimentació del bestiar?

Tributaran el tipus reduït del 4 per cent sempre que tinguen la condició de productes naturals, amb independència de la destinació que els done l'adquirent (alimentació humana, animal o altres finalitats).

9.A quin tipus tributa la venda de motxilles escolars i puzles didàctics?

Al tipus general de 21 per cent.

10.A quin tipus tributa el lliurament d'un pis que serà destinat a oficines d'una empresa?

Tributarà al tipus reduït del 10 per cent sempre que, objectivament considerat, siga apte per a la seua utilització com a habitatge, encara que s'utilitze per a altres finalitats.

11.Pot aplicar-se el tipus del 4% als serveis de reparació d'un turisme utilitzat per al transport d'una persona amb mobilitat reduïda?

No, els serveis de reparació a què es pot aplicar el 4% són exclusivament els relatius a la reparació dels vehicles compresos en el número 20 de l'Annex I del Reial Decret Legislatiu 339/1990.

12.A quin tipus tributa la venda de llibres de text?

Al tipus reduït del 4 per cent.

13.A quin tipus tributa l'entrada a sales cinematogràfiques?

A partir del 5 de juliol de 2018, tributaran el tipus reduït del 10 per cent.Fins a l'esmentada data, al tipus general del 21 per cent.