Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021.

Qüestiones més freqüents plantejades en este capítol

1. Una comunitat de propietaris adquirix béns i servicis necessaris per als elements comuns de la finca rebent les factures a nom seu. Pot facturar als propietaris l'import d'esta reparació?

No, una comunitat de propietaris en règim de propietat horitzontal, que adquirix béns i servicis necessaris per al manteniment dels elements, pertinences i servicis comuns i que distribuïx les despeses entre els comuners no realitza activitats empresarials, sinó que té la consideració de consumidor final a l'efecte de l'IVA.

2. Qui ha d'ingressar l'impost en el cas d'un servici subjecte a l'IVA espanyol que consistix en la confecció d'un programa informàtic per encarregue del clienta conforme a la seua especificació realitzat per una empresa alemanya no establida a un subjecte passiu espanyol?

L'empresa espanyola, atès que és subjecte passiu per inversió.

3. Quan es merita l'impost en cas que s'embenen béns amb condició suspensiva i posat que no ha hagut pagaments anticipats?

L'impost es merita quan els béns es posen en possessió de l'adquirent, encara que no es transmeta la propietat.

4. Forma part de la base imposable de l'IVA l'import de la fiança lliurada a l'arrendador per l'arrendatari d'un local?

Les quantitats de diners lliurades a l'arrendador en concepte de fiança que han de ser retornades al final del contracte a l'arrendatari no integren la base imposable al no tindre el caràcter de contraprestació.

5. En les factures rectificatives per devolució de mercaderia. S'aplica el tipus impositiu vigent al realitzar-se la venda o el vigent en el moment del produir-se la devolució?

El tipus aplicable en les factures rectificatives serà el vigent en el moment de la meritació de les operacions de les quals factures són objecte de rectificació.

6. Pot modificar-se la base imposable en cas d'impagament pel clienta de la quantitat carregada?

Com a regla general no és possible modificar la base imposable. Només és possible quan existisca acte de declaració de concurs de creditors, de conformitat amb el que disposa la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal, vigent des de l'1 de setembre, o quan el crèdit siga incobrable d'acord amb l'article 80.Quatre de la LIVA.

7. A quin tipus tributa el pa comú?

El pa comú tributa al tipus reduït del 4 per cent i inclou el pa bregat, d'engruna dura i el pa de flama o engruna brande.

8. A quin tipus tributen els cereals per a l'alimentació del guanyat?

Tributaran al tipus reduït del 4 per cent  sempre que tinguen la condició de productes naturals, independentment del destí que els done l'adquirent (alimentació humana, animal o altres fins).

9. A quin tipus tributa la venda de motxilles escolars i trencaclosques didàctics?

Al tipus general de 21 per cent.

10. A quin tipus tributa l'entrega d'un pis que ser destinat a oficines d'una empresa?

Tributarà al tipus reduït del 10 per cent sempre que, objectivament considerat, siga apte per a la seua utilització com a habitatge, encara que s'utilitze per a uns altres fins.

11. Pot aplicar-se el tipus del 4% als servicis de reparació d'un turisme utilitzat per al transporte d'una persona amb mobilitat reduïda?

No, els servicis de reparació als que es pot aplicar el 4% són exclusivament els relatius a la reparació dels vehicles compresos en el número 20 de l'Annex I del Reial decret legislatiu 339/1990.

12. A quin tipus tributa la venda de llibres de text?

Al tipus reduït del 4 per cent.

13. A quin tipus tributa l'entrada a sales cinematogràfiques?

A partir del 5 de juliol de 2018, tributaran al tipus reduït del 10 per cent. Fins esta data, al tipus general del 21 per cent.