Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Modificació de la base imposable

La Llei establix, entre d'altres, els següents motius de modificació:

 1. Quan la contraprestació s'hi haguera fixat provisionalment.

  Exemple:

  Si juntament amb l'arrendament del local es facturen despeses de comunitat pressupostades, la meritació es realitza en funció de les despeses provisionals.Una vegada coneguts els definitius, s'haurà d'expedir la factura rectificada, repercutint la quota diferencial al tipus vigent en el moment de la meritació.El llogater inclourà eixa quota en la declaració del període en què es realitze la rectificació.

 2. Quan es tornen els envasos i embalatges susceptibles de reutilització.

  Exemple:

  La venda de llet en botelles de vidre susceptibles de reutilització suposa el gravamen per la contraprestació total.Posteriorment, en el moment en què siguen tornades les botelles, s'ha de modificar la base imposable.

 3. Quan s'atorguen descomptes i bonificacions després que l'operació s'haja realitzat.

  Exemple:

  Els ràpels concedits en un any per volum de vendes de l'any anterior donen lloc a la reducció de la base imposable.

 4. Quan queden sense efecte totalment o parcialment les operacions gravades o s'altere el preu.

  Exemple:

  La devolució de mercaderies per defectes de qualitat suposarà la rectificació de la base imposable per quedar sense efecte l'operació.

 5. Quan el destinatari de les operacions subjectes no hauria pagat les quotes repercutides en els següents casos:

  • Concurs de creditors: Quan, després de la meritació de l'operació, es dicte acte de declaració de concurs del destinatari de l'operació.

   La modificació no pot realitzar-se després de transcorregut el termini de tres mesos des de l'endemà a la publicació al “Butlletí Oficial de l'Estat” de l'auto de declaració de concurs.

   Per exemple, si en un concurs de creditors l'auto de declaració de concurs es va publicar en el BOE el dia 30 de gener, l'últim dia vàlid per a efectuar la modificació de la base imposable és el dia 30 d'abril.

  • Quan els crèdits corresponents a les quotes repercutides per les operacions gravades siguen totalment o parcialment incobrables.

   Crèdit incobrable.Requisits necessaris:

   1. Transcurs d'1 any des de la meritació de l'impost sense que s'haja obtingut el cobrament, de tot o part del crèdit.No obstant això, quan el titular del dret de crèdit no tinga la condició de gran empresa el termini anteriorment citat podrà ser de 6 mesos o un any.

    Quan es tracte d'operacions a termini o amb preu ajornat, haurà d'haver transcorregut un any des del venciment del termini o terminis impagats a fi de procedir a la reducció proporcional de la base imposable.Igualment, este període podrà ser de 6 mesos o un any per a empresaris o professionals que no tinguen la condició de gran empresa, açò és, quan el seu volum d'operacions no haguera excedit durant l'any natural immediat anterior de 6.010.121,04 euros.En este tipus d'operacions és suficient instar el cobrament mitjançant reclamació judicial d'un dels terminis o per mitjà de requeriment notarial per a procedir a modificar la base imposable en la proporció que corresponga pel termini o terminis impagats.

    En el cas d'operacions a les que siga d'aplicació el règim especial del criteri de caixa esta condició s'entendrà complida en la data de meritació de l'impost que es produïsca per aplicació de la data límit del 31 de desembre de l'any immediat posterior a aquell en què s'haja realitzat l'operació.

    No obstant això, el previst en el paràgraf anterior, quan es tracte d'operacions a terminis o amb preu ajornat serà necessari que haja transcorregut el termini de sis mesos o un any des del venciment del termini o terminis corresponents fins a la data de meritació de l'operació.

   2. Reflex d'esta circumstància als Llibres Registre.

   3. Reclamació judicial per al seu cobrament, o requeriment notarial, fins i tot quan es tracte de crèdits consolidats per Ens públics.

    Quan es tracte de crèdits deguts per Ens públics se substituïx la reclamació judicial o el requeriment notarial per la certificació expedida per l'òrgan competent de l'Ens públic deutor d'acord amb l'informe de l'Interventor o Tresorer d'aquell en el qual es reconega l'obligació i la seua quantia.

La modificació s'ha de realitzar en el termini dels 3 mesos següents a l'acabament del període de 6 mesos o, en el seu cas, 1 any des de la meritació de l'impost.

En el cas de les operacions a les que siga d'aplicació el règim especial del criteri de caixa, este termini de tres mesos per a realitzar la modificació es computarà a partir de la data límit del 31 de desembre de l'any immediat posterior a aquell en què s'haja realitzat l'operació.

És necessari que el destinatari de les operacions actue com a empresari o professional o, en un altre cas, que la base imposable d'aquelles, exclòs el IVA, siga superior a 300 euros.

En els casos d'auto de declaració de concurs i crèdits incobrables s'apliquen les següents regles comunes:

 1. No procedirà la modificació de la base imposable en els casos següents:

  1. Crèdits que gaudisquen de garantia real, en la part garantida.

  2. Crèdits consolidats per entitats de crèdit o societats de garantia recíproca o coberts per un contracte d'assegurança de crèdit o de caució, en la part consolidada o assegurada.

  3. Crèdits entre persones o entitats vinculades.

  4. Crèdits deguts o consolidats per Entes públics, tret que es tracte de crèdits que tinguen la condició d'incobrables sempre que s'aporte el certificat de l'òrgan competent de l'Ens Públic en el qual es reconega l'impagament.Quan se sol·licite el certificat de l'òrgan competent, conforme amb l'informe de l'Interventor o Tresorer, s'entendrà que el termini per a la reducció de la base imposable queda interromput fins que es dispose del mateix (DGT núm. V0615-11).

 2. Tampoc no procedirà la modificació de la base imposable quan el destinatari de les operacions no estiga establit al territori d'aplicació de l'impost, ni a les Canàries, Ceuta o Melilla.

  No obstant això, en el supòsit de concurs declarat en procediments concursals que es desenvolupen per un òrgan jurisdiccional de l'altre Estat membre als quals resulte d'aplicació el Reglament (UE) 2015/848, es permetrà la minoració de la base imposable quan el destinatari estiga establit en un altre Estat membre.(V3346-20).

 3. Tampoc no procedirà la modificació de la base imposable d'acord amb l'apartat quatre de l'article 80 de la LIVA (per crèdits incobrables) posteriorment a l'auto de declaració de concurs per als crèdits corresponents a quotes repercutides per operacions la meritació de les quals es produïsca anteriorment a l'esmentat auto.

 4. En els supòsits de pagament parcial anteriors a l'esmentada modificació, s'entendrà que l'Impost sobre el Valor Afegit està inclòs en les quantitats percebudes i en la mateixa proporció que la part de contraprestació satisfeta.

 5. La rectificació de les deduccions del destinatari de les operacions determinarà el naixement del corresponent crèdit en favor de la Hisenda Pública.

  Si el destinatari de les operacions subjectes no haguera tingut dret a la deducció total de l'impost, resultarà també deutor davant la Hisenda Pública per l'import de la quota de l'impost no deduïble.

La modificació de la base imposable queda condicionada, en estos supòsits d'auto de declaració de concurs de creditors i crèdits incobrables, al compliment dels següents requisits:

 • El subjecte passiu ha d'acreditar que ha remés la factura rectificativa corresponent al destinatari.

 • Les operacions han d'haver sigut facturades i comptabilitzades pel creditor en temps i forma.

 • La modificació s'ha de comunicar a l'Administració.Esta obligació de comunicar les modificacions de bases imposables, tant per al creditor com per al deutor, s'ha de realitzar per mitjans electrònics, en un formulari específic disponible a la Seu electrònica de la AEAT.

  La comunicació del creditor s'ha de realitzar en el termini d'un mes des de la data d'expedició de la factura rectificativa, i haurà de fer constar que la mateixa no es referix a crèdits garantits, consolidats o assegurats, a crèdits entre persones o entitats vinculades, ni a operacions el destinatari de les quals no està establit al territori d'aplicació de l'Impost ni a les Canàries, Ceuta o Melilla, en els termes previstos a l'article 80 de la Llei del IVA i, en el supòsit de crèdits incobrables, que el deutor no ha sigut declarat en concurs o, en el seu cas, que la factura rectificativa expedida és anterior a la data de l'auto de declaració del concurs.

  Al costat d'esta comunicació, i amb caràcter previ a la mateixa, el creditor ha de remetre a través del registre electrònic de la AEAT:

  • La còpia de les factures rectificatives, en les quals es consignaran les dates d'expedició de les corresponents factures rectificades.

  • En el supòsit de crèdits incobrables, els documents que acrediten que el creditor ha instat el cobrament del crèdit mitjançant reclamació judicial al deutor o mitjançant requeriment notarial.

  • En el cas de crèdits deguts per Ens públics, el certificat expedit per l'òrgan competent de l'Ens públic deutor.

  En la comunicació del destinatari que tinga la condició d'empresari o professional, s'haurà d'informar de la recepció de les factures rectificatives, indicant l'import total de les quotes rectificades incloses, en el seu cas, el de les no deduïbles, en el mateix termini previst per a la presentació de l'autoliquidació corresponent al període en què s'hagen rebut les factures rectificatives de les operacions.

Una vegada practicada la reducció de la base imposable, no tornarà a modificar-se a l'alça encara que s'obtinga el cobrament total o parcial, tret d'en els següents casos:

 • Quan el subjecte passiu desistisca de la reclamació judicial al deutor o arribe a un acord de cobrament amb el deutor posteriorment al requeriment notarial.

 • Quan el destinatari no actue en la condició d'empresari o professional, i si este no ha satisfet el deute s'entendrà que el IVA està inclòs en les quantitats percebudes i en la mateixa proporció que la part de contraprestació percebuda.

 • Quan s'acorde la conclusió del concurs en els següents casos:

  • Una vegada firme l'auto de l'Audiència Provincial que revoque en apel·lació l'auto de declaració de concurs.

  • En qualsevol estat del procediment, quan es produïsca o comproven el pagament o la consignació de la totalitat dels crèdits reconeguts o l'íntegra satisfacció dels creditors per qualsevol altre medi.

  • En qualsevol estat del procediment, una vegada acabada la fase comuna del concurs, quan quede firme la resolució que accepte el desistimientoo la renúncia de la totalitat dels creditors reconeguts.

Finalment, es recorda que l'Agència Tributària n'ha incorporat a la seua pàgina web una «Calculadora de terminis modificació BI i altres rectificacions», on pot consultar-se la data límit per a modificar el IVA repercutit quan es produïsquen les circumstàncies previstes a l'article 80 de la Llei del IVA o un error.També facilita el període i exercici del model 303 on realitzar el corresponent ajustament.