Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021.

Regles especials

La Llei de l'IVA establix les següents:

 1. Quan la contraprestació no consistisca en diners es considerarà com a base imposable l'import, expressat en diners, que se n'haguera recordat entre les parts. Fora que s'acredite el contrari, la base imposable coincidirà amb els imports que resulten d'aplicar les regles d'autoconsums.

  Si la contraprestació consistix parcialment en diners, la base imposable serà la major de les dues següents quantitats: el resultat d'afegir a l'import, expressat en diners, recordat entre les parts, per la part no dinerària de la contraprestació, l'import de la part dinerària de la mateixa o el determinat per aplicació del que disposa el paràgraf anterior.

 2. Quan en una mateixa operació i per preu únic es lliuren béns o es presten servicis de diversa naturalesa, fins i tot en els supòsits de transmissió de la totalitat o part d'un patrimoni empresarial, la base imposable corresponent a cadascun d'ells es determinarà en proporció al valor de mercat dels béns lliurats o dels servicis prestats.

  No serà aplicable esta regla quan els béns o servicis constituïsquen l'objecte de prestacions accessòries d'una altra principal subjecta a l'impost. En este cas, les prestacions accessòries seguixen el règim de la principal.

  Exemple:

  Es transmet part d'una empresa que no constituïx una unitat econòmica autònoma per 3.000.000 d'euros.

  El patrimoni transmés consta de:

  • Un edifici valor de mercat del qual són 2.000.000 d'euros
  • Maquinària valorada a preu de mercat en 1.000.000 d'euros
  • Mercaderies valorades a preu de mercat en 500.000 euros

  Valor de mercat de la totalitat del patrimoni transmés:

  2.000.000 + 1.000.000 + 500.000 = 3.500.000 euros

  La base imposable corresponent a cada bé serà:

  • De l'edifici = (2.000.000 ÷ 3.5000.000) x 3.000.000 = 1.714.285,71 euros

   (La transmissió de l'edifici estarà exempta si és segona transmissió, excepte renuncia)

  • De la maquinària = (1.000.000 ÷ 3.500.000) x 3.000.000 = 857.142,86 euros
  • De les mercaderies = (500.000 ÷ 3.500.000) x 3.000.000 = 428.571,43 euros

  Total: 3.000.000,00 euros

 3. En els supòsits d'autoconsum i de transferència de béns a un altre Estat membre de la Unió Europea que constituïxen operacions assimilades a entrega de béns, seran aplicables les següents regles:

  • Si els béns són lliurats en el mateix estat en què van anar adquirits, la base imposable coincidirà amb la de l'adquisició.

  • Si els béns lliurats s'hagueren sotmés a processos d'elaboració o transformació pel transmitent o pel seu compte, la base imposable serà el cost dels béns o servicis utilitzats per a l'obtenció d'estos béns, incloses les despeses de personal.

  • Si el valor dels béns lliurats haguera experimentat alteracions com a conseqüència de la seua utilització, deteriorament, obsolescència, enviliment, revalorització o qualsevol altra causa, es considerarà com a base imposable el valor dels béns en el moment en què s'efectue l'entrega.

 4. En els casos d'autoconsum de servicis, es considerarà com a base imposable el cost de prestació dels servicis inclosa, si escau, l'amortització dels béns cedits.

 5. Quan existisca vinculació entre les parts que intervinguen en una operació, la base imposable serà el seu valor normal de mercat sempre que es complisca qualsevol dels següents requisits:

  • Que el destinatari de l'operació no tinga dret a deduir totalment l'IVA que greu la mateixa, i la contraprestació pactada siga inferior a la normal de mercat.

  • Que l'empresari o professional que realitze les operacions estiga subjecte a la regla de prorrata, i es tracti d'una operació que no genera el dret a la deducció en la que la contraprestació pactada siga inferior al valor normal de mercat.

  • Que l'empresari o professional que realitza l'operació estiga subjecte a la regla de prorrata, i es tracti d'una operació que genera el dret a la deducció en la que la contraprestació pactada siga superior al valor normal de mercat.

  S'entén per valor normal de mercat el que es pagaria en el TAI en condicions de lliure competència a un proveïdor independent pels mateixos béns i servicis.

  Si no existix entrega de béns o prestació de servicis comparable, s'entén per valor de mercat:

   • Per a les entregues de béns: el preu d'adquisició d'estos béns o d'uns altres similars o un import superior o, si no, el preu de cost en el moment de l'entrega.

   • Per a les prestacions de servicis: la suma dels costos que li supose a l'empresari o professional la prestació.

  La vinculació podrà provar-se per qualsevol dels mitjans admesos en dret.

  A estos efectes, es presumirà que existix vinculació:

  • En cas que una de les parts intervinents siga un subjecte passiu de l'impost sobre societats, o un contribuent de l'IRPF o de l'IRNR, quan així es deduïsca de les normes reguladores d'estos impostos.

  • En les operacions realitzades entre els subjectes passius i les persones lligades a ells per relacions de caràcter laboral o administratiu.

  • En les operacions realitzades entre el subjecte passiu i el seu cònjuge o els seus parents consanguinis fins el tercer grau inclusivament.

  • En les operacions realitzades entre una entitat sense fins lucratius i els seus fundadors, associats, patrons, representants estatutaris, membres dels òrgans de govern, els cònjuges o parents fins el tercer grau inclusivament de qualsevol d'ells.

  • En les operacions realitzades entre una entitat que siga empresari o professional i qualsevol dels seus socis, associats, membres o partícips.

  • En les operacions realitzades entre una entitat i els seus establiments permanents.

 6. En les transmissions de béns entre comissionista i comitent en virtut de contractes de comissió de venda o de comissió de compra en els que el comissionista actue en nom propi, la base imposable estarà constituïda per:

  Comissió de venda: la contraprestació convinguda pel comissionista i el clienta menys la comissió.

  Exemple:

  Contracte de comissió de venda que dóna dret al comissionista a percebre un percentatge (10 per cent) sobreu les vendes realitzades a tercers més l'import de determinades despeses en els que incorre per a realitzar l'activitat. La base imposable de les entregues realitzades pel comitent al comissionista que actua en nom propi és la diferència entre la contraprestació convinguda pel comissionista per la venda dels béns a un tercer, i l'import de la comissió bruta que obté el comissionista per la seua intervenció. La comissió bruta inclou el 10 per cent  de l'import de la venda a tercers i les despeses que, segons contracte, el comissionista repercutix al comitent, que inclouen els propis de cada operació i les despeses generals de l'activitat.

  Comissió de compra: la contraprestació convinguda pel comissionista i el proveïdor més la comissió.

 7. En les prestacions o adquisicions de servicis realitzades per compte de tercer, quan qui preste o adquiriu els servicis actue en nom propi, la base imposable de l'IVA corresponent a l'operació realitzada entre el comitent i el comissionista estarà constituïda per:

  • Prestació: la contraprestació del servici concertada pel comissionista menys la comissió.
  • Adquisició: la contraprestació del servici convinguda pel comissionista més la comissió.
 8. Quan la contraprestació es fixe en moneda o divisa diferent de les espanyoles, s'aplica el tipus de canvi venedor, fixat pel Banc d'Espanya, que estiga vigent en el moment de la meritació.