Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021.

Importacions

La determinació de la base imposable en les importacions es realitza aplicant les regles generals o especials que veurem a continuació.

Les regles sobre modificació de la base imposable exposades en els apartats anteriors són també aplicables a les importacions.

Quan els elements determinants de la base imposable s'hagueren fixat en moneda o divisa diferent de les espanyoles, el tipus de canvi es determinarà d'acord amb les disposicions comunitàries per a calcular el Valor en Duana.

Regla general

La base imposable és el Valor en Duana afegint els conceptes següents quan no estiguen compresos en el mateix:

  1. Els impostos, drets, exaccions i altres gravàmens que es meriten amb motiu de la importació, excepte l'IVA.

  2. Les despeses accessòries, com les comissions i les despeses d'embalatge, transporte i segur que es produïsquen fins el primer lloc de destí dels béns a l'interior de la Comunitat.

Regles especials

La Llei establix la forma de determinar la base imposable en operacions determinades com són les reimportaciones de béns exportats temporalment fora de la Comunitat per a ser objecte de treballs; les operacions assimilades a les importacions i les importacions de productes informàtics normalitzats.