Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Adquisicions intracomunitàries i importacions

1.Adquisicions intracomunitàries de béns o de serveis

Serà subjecte passiu que les realitze, és a dir, l'adquirent dels béns o dels serveis.

2.Importacions

Seran subjectes passius de l'impost els qui realitzen les importacions.

Es consideraran importadors, sempre que es complisquen els requisits de la legislació duanera:

  1. Els destinataris dels béns importats.

  2. Els viatgers, per als béns que conduïsquen en entrar al territori.

  3. Els propietaris dels béns, en els casos no contemplats en els números anteriors.

  4. Els adquirents o, en el seu cas, els propietaris, els arrendataris o noliejadors dels béns, quan es tracte d'operacions assimilades a importacions de béns.

D'altra banda, quan es tracte d'importacions a què es referix l'article 27.12º de la LIVA, si l'importador actua mitjançant representant fiscal, este últim està obligat a complir les obligacions materials i formals derivades de les esmentades importacions.