Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Lliuraments de béns i prestacions de serveis

Per regla general, subjecte passiu és el empresari o professional, persona física o jurídica, que lliura béns o presta serveis. Esta condició de subjecte passiu implica el compliment de les obligacions tant materials com formals de l'impost.

A més, a efectes del IVA, tenen la consideració de subjectes passius, sempre que realitzen operacions subjectes a l'impost, les herències jacents, comunitats de béns i altres entitats que no tenen personalitat jurídica, però constituïxen una unitat econòmica o un patrimoni separat susceptible d'imposició.

Exemples:

Són subjectes passius del IVA:

 • Una comunitat de propietaris que promou la construcció d'un edifici per als diferents comuners integrants de la comunitat.

 • Dos o més persones que exercisquen en comú una activitat professional repartint els ingressos.Dos o més persones propietàries proindivís de béns immobles que lloguen, constituïxen una comunitat de béns a efectes del IVA que serà subjecte passiu de l'impost.

Para determinar qui és subjecte passiu de l'impost, la Llei de l'Impost establix una regla general i dues regles especials:

Regla general

És subjecte passiu de l'impost l'empresari o professional que realitze el lliurament de béns o preste els serveis subjectes.

Regles especials

 1. La denominada regla de inversió del subjecte passiu, segons la qual, és subjecte passiu l'empresari o professional que rep els béns o els serveis, és a dir, el destinatari.

  Esta regla és aplicable en els casos següents:

  1. Quan qui realitza les operacions no està establit al territori d'aplicació IVA espanyol, tret d'en els següents casos:

   • Quan es tracte de vendes a distància subjectes al IVA espanyol.

   • Quan es tracte de prestacions de serveis en les quals el destinatari tampoc no estiga establit al territori d'aplicació de l'impost, tret de quan es tracte de prestacions de serveis compreses a l'article 69.Uno.1º de la Llei.

   • Quan es tracte de lliuraments intracomunitaris de béns o de lliuraments de béns amb destinació a l'exportació, exempts en ambdós casos del IVA, així com els lliuraments intracomunitaris de béns que estiguen subjectes i no exemptes de l'impost (modificació introduïda per l'article 214 del Reial Decret llei 3/2020, de 4 de febrer (BOE del 5), aplicable des de l'1 de març de 2020.

   Establits al territori

   Es consideren establits al territori d'aplicació del IVA espanyol els subjectes passius que tinguen en el mateix la seu de la seua activitat econòmica, el seu domicili fiscal, o un establiment permanent que intervinga en la realització dels lliuraments de béns i prestacions de serveis subjectes a l'impost.

   S'entendrà que l'esmentat establiment permanent intervé en la realització de lliuraments de béns o prestacions de serveis quan ordene els seus factors de producció materials i humans o un d'ells amb la finalitat de realitzar cada una d'elles.És a dir, requerix una intervenció qualificada de l'establiment en la qual hi haja una efectiva actuació dels mitjans materials i humans de l'esmentat establiment permanent a la producció dels béns i serveis, sense que es considere suficient la realització de tasques merament administratives com la simple expedició de factures o altres de similars.

   Exemple:

   Els serveis prestats a una empresa espanyola per un advocat belga no establit a Espanya, estaran subjectes al IVA a Espanya i l'empresa espanyola és subjecte passiu, per inversió.

   Exemple:

   No es produïx la inversió del subjecte passiu en l'arrendament d'un immoble situat a Espanya el propietari del qual residix a l'estranger ja que, en este cas, a l'estranger se li considera establit al territori d'aplicació de l'impost, sent l'establiment permanent el mateix edifici objecte d'arrendament;per tant, subjecte passiu de l'impost és el propietari de l'immoble, encara que no residisca al territori.

   Exemple:

   Un empresari francés establit a la Península ni a les Balears contracta amb una empresa alemanya l'organització per esta última d'una exposició a Madrid dels productes fabricats per l'empresa francesa.

   Així mateix, contracta amb una empresa portuguesa la prestació del servei de venda d'entrades per a l'accés a l'exposició.

   El servei d'organització de l'exposició es localitza d'acord amb la regla general de l'article 69.Uno.1º de la LIVA i, per tant, no es considera realitzat al territori d'aplicació de l'impost.

   Quan al servei de venda d'entrades, es localitza d'acord amb el previst per la regla especial de l'article 70.Uno.3º de la LIVA al lloc en el qual es presta materialment el servei.En conseqüència, en tractar-se d'un supòsit en el qual el prestador i el destinatari no estan establits en el TAI el subjecte passiu serà el prestador del servei d'accés.

   Exemple:

   Empresari alemany no establit a Espanya, que compta amb diverses mercaderies de la seua propietat depositades en una nau industrial situada a Terol.Tals mercaderies són remeses a empresaris francesos, ocupant-se l'empresari alemany del transport de les mateixes des d'Espanya fins a França.Els empresaris francesos comuniquen a l'alemany el seu NIF/IVA francés.

   Els lliuraments intracomunitaris de béns efectuats per l'empresari alemany estan subjectes i exempts del IVA espanyol.El subjecte passiu de l'esmentat impost és l'empresari alemany (ja que no hi ha inversió), de manera que serà este l'obligat al compliment de les obligacions formals corresponents a l'esmentat lliurament:emissió de factura, declaració recapitulativa, etc.

   Cal aclarir que la nau industrial situada a Terol a què es referix el supòsit no constituïx establiment permanent per a l'empresari alemany.Perquè el fora, este hauria de ser propietari, arrendatari o usufructuari de la mateixa, o d'una part certa i determinada d'ella.

  2. Quan es tracte de lliuraments d'or sense elaborar o de productes semielaborats d'or, de llei igual o superior a 325 mil·lèsimes.

  3. Quan es tracte de lliuraments de determinats materials de recuperació, així com en algunes prestacions de serveis (selecció, tall, fragmentació i premsatge) sobre els esmentats materials de recuperació.

  4. Quan es tracte de lliuraments de gas i electricitat o els lliuraments de calor o de fred a través de les xarxes de calefacció o refrigeració que s'entenguen realitzades al territori d'aplicació de l'impost, si el proveïdor no es troba establit i el destinatari és un empresari o professional o una persona jurídica que no actue com tal i es troba identificat a l'esmentat territori.

  5. Quan es tracte de prestacions de serveis que tinguen per objecte drets sobre emissions de gasos amb efecte d'hivernacle.

  6. Quan es tracte dels següents lliuraments de béns immobles:

   • Els lliuraments efectuats com a conseqüència d'un procés concursal.

   • Els lliuraments exempts a què es referixen els apartats 20é i 22é de l'article 20.Uno de la LIVA en les quals el subjecte passiu ha renunciat a l'exempció.

   • Els lliuraments efectuats en execució de la garantia constituïda sobre els béns immobles.També s'entén que s'executa la garantia quan es transmet l'immoble a canvi de l'extinció total o parcial del deute garantit o de l'obligació d'extingir el referit deute per l'adquirent (consulta DGT V1415-13).

  7. Quan es tracte d'execucions d'obra, amb o sense aportació de materials, per a la urbanització de terrenys o la construcció o rehabilitació d'edificacions, així com les cessions de personal per a la seua realització, conseqüència de contractes directament formalitzats entre el promotor i el contractista.També s'aplica quan els destinataris de les operacions siguen sotscontractistes (consulta DGT V2583-12).

   Exemple:

   Un Ajuntament contracta l'edificació d'una biblioteca pública per al seu ús gratuït per part dels veïns del municipi.

   En este supòsit no es produïx la inversió del subjecte passiu, ja que l'Ajuntament no està actuant com empresari o professional.

   En cas contrari, seria necessari que l'Ajuntament comunicara expressament i fefaentment al contractista principal que està intervenint en l'operació en qualitat d'empresari o professional, i sí que es produiria la inversió del subjecte passiu.

   Exemple:

   La societat A contracta amb la societat B la construcció d'una edificació on instal·larà la seua seu social, per un import de 500.000 euros.Per a l'esmentada construcció B subcontracta la instal·lació de portes i finestres amb la societat C per un valor de 40.000 euros.

   L'execució d'obra en el seu conjunt té la consideració de construcció.Per això, A es convertix en subjecte passiu del lliurament de béns realitzat per B, per qui haurà de repercutir i ingressar el IVA corresponent a l'esmentada operació per un import de 105.000 euros.D'altra banda, la societat B es convertix en subjecte passiu de l'execució d'obra realitzada per C i haurà de repercutir i ingressar el IVA corresponent a l'operació per un import de 8.400 euros (sense perjudici que, en el seu cas, puga deduir este import).

  8. Quan es tracte de lliuraments dels següents productes definits en l'apartat desè de l'annex la Llei del IVA:

   • Plata, platí i pal·ladi, en brut, en pols o semillaurat;assimilant-se als mateixos els lliuraments que tinguen per objecte els esmentats metalls resultants de la realització d'activitats de transformació per l'empresari o professional adquirent.En tot cas ha de tractar-se de productes que no estiguen inclosos en l'àmbit d'aplicació del règim especial aplicable als béns utilitzats, objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció.

   • Telèfons mòbils.

   • Consoles de videojocs, ordinadors portàtils i tauletes digitals (consultes DGT V1037-15 i V0720-16).

   El previst en estos dos últims guions només s'aplicarà quan el destinatari siga:

   • Un empresari o professional revenedor d'estos béns, qualsevol que siga l'import del lliurament.

    A estos efectes es considerarà revenedor:

    A l'empresari o professional que es dedique amb habitualitat a la revenda de telèfons mòbils, consoles de videojocs, ordinadors portàtils i tauletes digitals.Estos empresaris o professionals han de comunicar la seua condició de revenedor mitjançant declaració censal (model 036) en començar l'activitat o durant el mes de novembre anterior a l'inici de l'any natural en què haja de fer efecte.

   • Un empresari o professional diferent dels referits en el guió anterior, quan l'import total dels lliuraments dels esmentats béns efectuats al mateix, documentats a la mateixa factura, excedisca de 10.000 euros, exclòs l'Impost sobre el Valor Afegit.Per a calcular este límit s'ha d'atendre l'import total dels lliuraments realitzats quan, documentades a més d'una factura, resulte acreditat que es tracte d'una única operació i que s'ha produït el desglossament artificial de la mateixa als únics efectes d'evitar l'aplicació d'esta norma.

    L'acreditació d'ambdues condicions s'ha de comunicar expressament i fefaentment a l'empresari o professional que realitze el lliurament amb caràcter previ o simultani a l'adquisició.

    Amb la finalitat de facilitar esta acreditació existix la possibilitat, una vegada s'haguera comunicat degudament la condició de revenedor, de sol·licitar un certificat tributari específic per a acreditar la condició de revenedor de telèfons mòbils, consoles de videojocs, ordinadors portàtils i tauletes digitals.

 2. Les persones jurídiques que no actuen com a empresaris o professionals en els dos casos següents:

  1. Quan siguen destinatàries dels lliuraments subsegüents a les adquisicions intracomunitàries exemptes per operació triangular, sempre que hagen comunicat al proveïdor un NIF-IVA atribuït per l'Administració espanyola.

  2. Quan siguen destinataris de les prestacions de serveis realitzades per empresaris o professionals no establits al territori d'aplicació de l'impost a què es referixen els articles 69 i 70 de la LIVA, als efectes del qual hauran de disposar d'un NIF-IVA atribuït per l'Administració espanyola.

   Exemple:

   Un Ajuntament, que efectua una adquisició intracomunitària de béns subjecta al IVA espanyol, contracta amb un empresari francés no establit el transport dels béns des de França fins a Espanya, comunicant-li el seu NIF-IVA espanyol.

   El servei de transport intracomunitari de béns està subjecte al IVA espanyol sent subjecte passiu l'Ajuntament.