Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Repercussió de l'impost al destinatari

La repercussió suposa la translació del pes econòmic de l'impost pel subjecte passiu al destinatari de l'operació gravada.

La repercussió està configurada com un dret-deure, per tal com que la Llei establix que el subjecte passiu ha de repercutir l'import de l'impost sobre el destinatari de l'operació gravada però, alhora, perquè este efectue la repercussió, s'establixen en la normativa una sèrie de requisits formals, temporals i materials:

 • Requisits formals

  La repercussió s'ha d'efectuar mitjançant factura amb les excepcions que contenen les normes reglamentàries, consignant la quota repercutida separadament de la base imposable.

 • Requisits temporals

  La repercussió haurà d'efectuar-se al temps d'expedir i lliurar la factura i ha d'efectuar-se en el termini d'un any des de la data de la meritació.En un altre cas, el subjecte passiu perd el dret a la repercussió (és a dir, el subjecte passiu ha ingressat o ha d'ingressar l'impost, però no pot traslladar-lo als destinataris de l'operació).

 • Requisits materials

  No existix obligació de suportar la repercussió en dos supòsits:

  1. Quan la repercussió no es realitze d'acord amb la Llei.

  2. Quan la repercussió es realitze abans de la meritació de l'impost.

1.Regla especial.Repercussió a ens públics

En els lliuraments de béns i prestacions de serveis subjectes i no exemptes a l'impost els destinataris del qual foren Ens públics s'entendrà sempre que els subjectes passius de l'impost, en formular les seues propostes econòmiques, encara que siguen verbals, han inclòs dins de les mateixes l'Impost sobre el Valor Afegit que, no obstant això, deurà ser repercutit com a partida independent, quan així procedisca, als documents que es presenten per al cobrament, sense que l'import global contractat experimente increment com a conseqüència de la consignació del tribut repercutit.En aquest sentit, els plecs de condicions particulars previstos en la contractació administrativa contindran la prevenció expressa de què a tots els efectes s'entendrà que les ofertes dels empresaris comprenen no només el preu de la contracta, sinó també l'import de l'impost.

Exemple:

Un Ajuntament adjudica la realització d'un servei per import de 12.000 euros.La factura que s'ha de girar a l'Ajuntament serà la següent:

Base imposable:(12.000 ÷ 121) x 100 = 9.917,36 euros

IVA al 21%:2.082,64 euros

Total (9.917,36 + 2.082,64) = 12.000,00 euros

 

2.Rectificació de les quotes impositives repercutides

 1. Supòsits en els quals s'ha d'efectuar la rectificació:

  La rectificació de les quotes repercutides s'ha d'efectuar en els següents supòsits:

  1. En els casos d'incorrecta fixació de les esmentades quotes.

  2. Quan es produïsquen les circumstàncies que donen lloc a la modificació de la base imposable.

  La rectificació s'ha d'efectuar quan s'advertisquen les causes de la incorrecta determinació o es produïsquen les circumstàncies que donen lloc a la modificació de la base imposable, sempre que no hagen transcorregut 4 anys a partir del moment en què es va meritar l'impost o de la data en què s'hagen produït les circumstàncies que donen lloc a la modificació de la base imposable.

  Es pot procedir a la rectificació sempre que s'haja expedit factura, encara que no s'haja repercutit cap quota.

 2. Supòsits en els quals no és procedent la rectificació:

  No procedirà la rectificació en els següents casos:

  1. Quan la rectificació siga deguda a la incorrecta fixació de quotes, implique un augment de les quotes repercutides i els destinataris no actuen com empresaris o professionals.

   Excepció: en els casos d'elevació legal de tipus, la rectificació pot efectuar-se el mes en què entren en vigor els nous tipus i en el següent.

  2. Quan siga l'Administració Tributària la que pose de manifest, a través de les corresponents liquidacions, quotes impositives meritades i no repercutides majors que les declarades pel subjecte passiu i resulte acreditat que l'esmentat subjecte passiu participava en un frau o que sabia o havia d'haver sabut, utilitzant a l'efecte una diligència raonable, que realitzava una operació que formava part d'un frau.

 3. Procediment de rectificació:

  1. Rectificació sense requeriment que implique augment de quotes:

   • Per error fundat de dret o circumstàncies que donen lloc a la modificació de la base imposable: la diferència s'inclou a la declaració-liquidació del període en què s'ha d'efectuar la rectificació.

   • Resta de causes: s'ha de presentar una declaració-liquidació rectificativa a què s'apliquen el recàrrec i els interessos de demora que procedisquen segons l'article 27 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

  2. Rectificació que supose disminució de quotes, el subjecte passiu pot optar per:

   • Iniciar, quan procedisca, el procediment de rectificació d'autoliquidacions previst a l'article 120.3 de la Llei General Tributària i als articles 126 a 129 del RGAT.

   • Regularitzar la situació en l'autoliquidació del període en què s'haja d'efectuar la rectificació o en els posteriors fins al termini d'un any des que es va haver d'efectuar la rectificació.El subjecte passiu ha de reintegrar al destinatari l'import de les quotes repercutides en excés.

En els supòsits en què l'operació gravada quede sense efecte com a conseqüència de l'exercici d'una acció de reintegració concursal o altres d'impugnació exercides al si del concurs, el subjecte passiu haurà de procedir a la rectificació de les quotes inicialment repercutides en l'autoliquidació del període en què van ser declarades les quotes meritades.

L'Agència Tributària n'ha incorporat a la seua pàgina web una «Calculadora de terminis modificació BI i altres rectificacions», on pot consultar-se la data límit per a modificar el IVA repercutit quan es produïsquen les circumstàncies previstes a l'article 80 de la Llei del IVA o un error.També facilita el període i exercici del model 303 on realitzar el corresponent ajustament.