Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Quan es pot deduir

El dret a deduir naix:

 1. La regla general és que el dret a deduir naix quan es meriten les quotes deduïbles, sempre que es tinga el document justificatiu de l'operació.

 2. Com regles especials s'establixen les següents:

  1. En les operacions assimilades a les importacions les declaracions del qual es presenten en termini:en finalitzar el període a què es referisquen les declaracions, sent deduïbles les quotes del IVA reportades per la realització de les esmentades operacions en el mateix model, tal com s'establix en el 2n paràgraf de l'article 73.3, del Reglament del IVA.

  2. En les lliuraments ocasionals de mitjans de transport nous: quan s'efectue el lliurament.

  3. Tractant-se de lliuraments d'objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció a què s'aplique el règim general de l'impost:quan es merite l'impost corresponent als lliuraments dels esmentats béns efectuats pel revenedor.

  4. En el règim especial del criteri de caixa: en el moment del pagament total o parcial del preu pels imports efectivament satisfets o el 31 de desembre de l'any immediat posterior a aquell en què s'haja realitzat l'operació si el pagament no s'ha produït.

  5. En les operacions efectuades per a la realització del viatge que redunda en benefici del viatger (article 146 de la Llei del IVA) que es destinen a realitzar una operació a què no se li aplique el règim especial de les agències de viatges (article 147 de la Llei del IVA):en el moment en què es merite l'Impost corresponent a l'esmentada operació.

El dret a la deducció caduca en el termini de 4 anys des del seu naixement.

Exemple:

Un empresari localitza dues factures que havia extraviat, una de corresponent a un servei que se li va prestar el 2014 i una altra d'una compra de béns rebuts el 2018.

La quota suportada pel servei no és deduïble perquè han passat més de 4 anys des que es va efectuar el mateix.La quota suportada en l'adquisició dels béns pot deduir-la en la següent autoliquidació que presente perquè no han passat 4 anys des que els béns es van posar a disposició del comprador.

Si la procedència o la quantia de la deducció està pendent de la resolució d'una controvèrsia en la via administrativa o jurisdiccional, el termini de caducitat comença a computar-se des de la data en què la resolució o sentència siguen ferms.