Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Procediment

Les deduccions abans de l'inici efectiu dels lliuraments de béns i prestacions de serveis es practicaran aplicant provisionalment a les quotes suportades el percentatge de deducció que propose el subjecte passiu a l'Administració, tret que esta en fixe un de diferent.

La sol·licitud de percentatge provisional de deducció s'ha d'efectuar al temps de presentar la declaració censal de començament d'activitat, no sent necessària l'esmentada sol·licitud quan totes les operacions que es vagen a realitzar generen el dret a deduir el IVA suportat.

La sol·licitud es presenta davant de l'òrgan competent de l'Agència Tributària i s'entén concedida transcorregut un mes (comptat des que la sol·licitud haja tingut entrada en el registre de l'òrgan competent per a la seua tramitació) sense que s'haja notificat resolució.