Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Regularització de les proporcions de tributació

La nova redacció de l'article 29 de la Llei 12/2002, de 23 de maig, per la qual s'aprova el Concert Econòmic amb el País Basc, modificada per la Llei 10/2017, de 28 de desembre, establix que en els supòsits en els quals els contribuents hagueren estat sotmesos a la competència exaccionadora d'una Administració tributària, foral o comuna, en els períodes de liquidació anteriors al moment en què inicien la realització habitual dels lliuraments de béns o prestacions de serveis i a una altra de diferent en els períodes de liquidació posteriors, o quan haja variat substancialment la proporció en la qual tributen a les diferents Administracions, comú o forals, en els esmentats períodes de liquidació, procediran a la regularització de les quotes tornades.

S'entendrà que ha variat substancialment la proporció en la qual tributen a les diferents Administracions, comú o forals, quan la proporció corresponent a alguna de les Administracions haja variat en, almenys, 40 punts percentuals.

Esta regularització s'efectuarà de conformitat amb els percentatges de tributació a cadascuna de les Administracions afectades corresponents al primer any natural complet posterior a l'inici de la realització habitual dels lliuraments de béns o prestacions de serveis.

Els subjectes passius hauran de presentar una declaració específica davant de totes les Administracions tributàries afectades per la regularització, en el mateix termini que corresponga presentar l'última declaració-liquidació del primer any natural complet posterior a l'inici de la realització habitual dels lliuraments de béns o prestacions de serveis corresponents a la seua activitat.

La declaració davant de la AEAT s'efectuarà a través del model 318, que s'haurà de presentar, en el seu cas, en el termini de presentació de l'última declaració del primer any natural complet posterior a l'inici dels lliuraments de béns o prestacions de serveis.

Els models de declaració a presentar davant de les Diputacions Forals del País Vaco seran els que corresponguen d'acord amb la normativa foral.

Esta regularització no tindrà efectes econòmics davant els contribuents.

Les Administracions hauran d'assumir la devolució de les quotes corresponents als períodes de liquidació anteriors al moment en què inicien la realització habitual dels lliuraments de béns o prestacions de serveis, la qual cosa donarà lloc que s'hagen de compensar entre si les quantitats que corresponguen.