Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021.

Rectificació de deduccions

Els casos de rectificació de deduccions són:

 1. Incorrecta determinació de les deduccions.

 2. Rectificació de quotes repercutides per:

  1. Determinació incorrecta.
  2. Modificació de la base imposable.

Si la rectificació implica un incremente de quotes, pot efectuar-se en l'autoliquidació del període en què el subjecte passiu reba la factura rectificativa o en les declaracions següents, sempre que no hagen transcorregut quatre anys des de la meritació de l'impost o des que s'hagen produït les circumstàncies determinants de la modificació de la base imposable.

Si la rectificació no té causa en la modificació de la base imposable, no podrà efectuar-se després d'un any des de l'expedició de la factura rectificativa.

Si la rectificació implica una minoració de quotes, és obligatòria i ha d'efectuar-se:

 • Si és per error fundat de dret o modificació de la base imposable: en l'autoliquidació del període en què s'haguera rebut la factura rectificativa.

 • En el supòsit de concurs o si l'operació gravada queda sense efecte com a conseqüència de l'exercici d'una acció de reintegració concursal o d'altres d'impugnació exercitades al si del concurs, si el comprador o adquirent inicial està també en concurs: en l'autoliquidació del període en què es va exercir el dret a la deducció de les quotes suportades, sense que procedisca aplicar recàrrecs ni interessos de demora.

 • Si és per una altra causa: ha de presentar autoliquidació rectificativa aplicant-se el recàrrec i els interessos de demora que procedisquen, segons l'article 27 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

L'Agència Tributària ha incorporat a la seua pàgina web una «Calculadora de terminis modificació BI i altres rectificacions», on pot consultar-se la data límit per a modificar l'IVA suportat deduït quan es produïsquen les circumstàncies previstes en l'article 80 de la LIVA o un error. També facilita el període i exercici del model 303 on realitzar el corresponent ajustament: https://sede.agenciatributaria.gob.es/wlpl/AVAC-CALC/CalculadoraMBIServlet

Esquema de rectificació de quotes repercutides i deduccions
Quotes repercutidesProcediment de rectificacióQuotes deduïdes
Tipus de variacióTipus de variació
Augment
 1. En l'autoliquidació corresponent al període en què s'efectue la rectificació, quan la mateixa es fon en alguna de les següents causes:

  1. Devolució d'envases i embalatges.
  2. Descomptes i bonificacions realitzades després de l'operació, sempre que estiguen degudament justificats.
  3. Quan les operacions gravades queden totalment o parcialment sense efecte:
   • per resolució ferma judicial o administrativa
   • d'acord amb dret o als usos de comerç.
  4. Quan s'altere el preu després que la operacón s'haja realitzat.
  5. Quan amb posterioritat a la meritació de l'Impost i sempre que les quotes repercutides no s'hagueren satisfet, es dicte acte de declaració de concurs i sempre que es reunisquen els requisits establits per la normativa de l'Impost.
  6. Quan es tracti de crèdits incobrables.
  7. Error fundat de dret.
  8. Import de la contraprestació no conegut en el moment de la meritació de l'impost amb fixació provisional de la base imposable aplicant criteris fundats.
 2. En els restants casos i sempre que no haja mitjançat requeriment previ, el subjecte passiu ha de presentar una autoliquidació complementària a la del període en què es va efectuar la liquidació de les operacions que ara es rectifiquen, aplicant-se el recàrrec i els interessos de demora que procedisquen.

Disminució
Disminució
 1. Regularitzar la situació en l'autoliquidació corresponent al període en què haja d'efectuar-se la rectificació o en els posteriors fins el termini de:

  • Un any per a les quotes repercutides.
  • Quatre anys per a les quotes suportades si la rectificació és per causes de l'article 80, en un altre cas serà d'un any des de l'expedició de la factura rectificativa.
 2. En les quotes repercutides de més, podrà optar-se, quan corresponga, per la iniciació del procediment de rectificació d'autoliquidació.

Augment