Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Prorrata especial

S'aplica:

 1. Per opció del subjecte passiu. L'esmentada opció s'efectua en els terminis i formes següents:

  • En l'última autoliquidació de l'Impost corresponent a cada any natural, procedint-se en tal cas, a la regularització de les deduccions practicades durant el mateix.

  • En els casos d'inici d'activitats mitjançant la corresponent declaració censal, fins a l'acabament del termini de presentació de l'autoliquidació corresponent al període en què es produïsca el començament de la realització habitual dels lliuraments de béns o prestacions de serveis pròpies de l'activitat.

   La opció assortix efectes en tant no siga revocada, si bé, tindrà validesa mínima de tres anys naturals, inclòs l'any natural a què es referix l'opció exercitada.

   La revocació podrà efectuar-se en l'última autoliquidació de l'any, procedint-se en tal cas, a la regularització de les deduccions practicades en el mateix.

 2. Obligatòriament quan aplicant la prorrata general la deducció excedisca en un 10 per cent de la que resultaria aplicant la prorrata especial.

 3. Obligatòriament per les entitats que hagen exercitat l'opció pel nivell avançat del Règim Especial del grup d'entitats del IVA en relació amb el sector diferenciat de les operacions intragrupo, segons establix l'article 63 bis.3 del RIVA.

Càlcul del IVA suportat deduïble:

 1. Les quotes suportades en béns o serveis utilitzats exclusivament en operacions amb dret a deducció, es deduïxen íntegrament.

 2. Les quotes suportades en béns o serveis utilitzats exclusivament en operacions sense dret a deduir no poden deduir-se.

 3. Les quotes suportades en béns o serveis utilitzats només en part en operacions amb dret a deducció es deduïxen en el percentatge de la prorrata general.

Exemple de càlcul del percentatge definitiu de deducció:

En una activitat de lloguer de locals i habitatges s'ha optat per aplicar la prorrata especial.Les activitats realitzades l'any “n” han sigut:

 • Lloguer d'habitatges (sense dret a deducció):20.000 euros
 • Lloguer de locals (amb dret a deducció):25.000 euros

El IVA suportat durant “n” té el següent desglossament:

 • IVA suportat de lloguer locals:800 euros
 • IVA suportat de lloguer habitatges:320 euros
 • IVA suportat en serveis d'ús comú en ambdues activitats:160 euros

IVA suportat deduïble:

 1. En operacions sense dret a deducció:0 euros

 2. En operacions amb dret a deducció:800 euros

 3. Quotes deduïbles per serveis d'ús simultani en ambdues activitats:

  [25.000 ÷ (20.000 + 25.000)] x 100 = 55,5555%

  S'arredonix en excés = 56%

  160 x 56% = 89,60 euros

  Total IVA suportat deduïble:889, 60 euros