Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021.

Prorrata general

 1. S'aplica quan el subjecte passiu efectua conjuntament operacions amb i sense dret a deducció i no siga aplicable la prorrata especial.

 2. Les quotes suportades són deduïbles en el percentatge següent:

  Percentatge de deducció = (operacions amb dret a deducció ÷ total d'operacions) x 100

  El resultat d'esta operació s'arrodonix en la unitat superior.

  Criteris a tindre en compte en relació amb les subvencions:

  Amb la promulgació de la Llei 3/2006, de 29 de març, s'elimina qualsevol restricció en el dret a la deducció com a conseqüència de la percepció de qualsevol subvenció, ja siga corrent o de capital. No obstant això, es computaran per al càlcul de la prorrata, incloent-les tant en el numerador com en el denominador, les subvencions que constituïxen contraprestació, total o parcial, de les operacions subjectes, i les vinculades al preu, en funció de si formen part de la base imposable d'operacions que generen o no el dret a deducció.

  No es computen en el numerador ni en el denominador:

  1. Les operacions realitzades des d'establiments permanents situats fora del territori d'aplicació de l'impost.

  2. Les quotes de l'IVA que hagen gravat les operacions realitzades pel subjecte passiu.

  3. Les entregues i exportacions dels béns d'inversió.

  4. Les operacions immobiliàries o financeres que no constituïsquen activitat empresarial o professional habitual del subjecte passiu.

  5. Les operacions no subjectes a l'impost per l'article 7 de la Llei de l'IVA.

  6. Els autoconsums per canvi de destí de les existències que passen a utilitzar-se com béns d'inversió.

  7. Les subvencions que no formen part de la base imposable.

  L'import de les operacions es determina segons l'establit per a la determinació de la base imposable, fins i tot en les operacions exemptes o no subjectes a l'impost.

  Per a efectuar la imputació temporal s'apliquen les normes sobre la meritació de l'impost.

  Càlcul de l'IVA suportat que és deduïble:

  1. Cada any natural s'aplica provisionalment el percentatge de deducció definitiu de l'any precedent.

   Pot sol·licitar-se l'aplicació d'un percentatge provisional diferent quan es produïsquen circumstàncies susceptibles d'alterar-ho significativament.

   Esta sol·licitud ha de formular-se en els següents terminis:

   • El mes de gener de l'any en què assortisca efectes.

   • Fins la finalització del mes següent a aquell en què es produïsquen les circumstàncies que justifiquen la sol·licitud.

   En estos casos, les quotes afectades pel nou percentatge provisional de deducció seran les suportades a partir de la data que indique l'Administració. En cas d'autorització mitjançant silencie positiu, s'aplicarà el nou percentatge a les quotes suportades a partir del primer dia del període de liquidació de l'impost següent a aquell en què haja recaigut l'autorització.

   La sol·licitud es formula davant l'òrgan competent de l'Agència Tributària i s'entén concedida una vegada transcorregut un mes (comptat des que la sol·licitud haja tingut entrada en el registre de l'òrgan competent per a la seua tramitació) sense que s'haja notificat resolució.

   Durant el primer any de l'exercici de les activitats o en el cas de deduccions anteriors a la realització habitual de les entregues de béns o prestacions de servicis, el percentatge de deducció serà el proposat pel subjecte passiu a l'Administració, fora que esta fixe un diferent.

  2. En l'última autoliquidació, el subjecte passiu calcula la prorrata de deducció definitiva en funció de les operacions realitzades l'any natural.

  3. El percentatge de deducció definitiu s'aplica a les quotes suportades durant l'any natural havent de regularitzar les deduccions practicades.

Exemple:

Una empresa es dedica al lloguer d'habitatges i locals de negocis.

Les operacions realitzades l'any “n-1” han sigut les següents:

 • Lloguer d'habitatges: 12.000 euros
 • Lloguer de locals de negoci: 32.000 euros

Les operacions realitzades durant l'any “n” han sigut les següents:

 • Lloguer d'habitatges: 20.000 euros
 • Lloguer de locals: 25.000 euros

L'IVA suportat en “n” per les despeses utilitzats en els immobles (tant habitatges com locals) ha sigut de 1.280 euros durant els tres primers trimestres i de 160 euros durant el quart trimestre. El lloguer d'habitatges és una operació exempta sense dret a deducció, mentre que el lloguer de locals és una operació subjecta i no exempta amb dret a deducció.

El lloguer d'habitatges i locals constituïx un només sector al tindre un mateix grup a la CNAE, sent aplicable la regla de prorrata general (fora que anara aplicable l'especial).

IVA suportat deduïble

 1. Es calcula el percentatge provisional de prorrata de l'any “n” en funció de les operacions realitzades en “n-1 ”:

  Percentatge de prorrata = (Operacions amb dret a deducció ÷ Total d'operacions) x 100 = {Alquiler locals (32.000) ÷ [Lloguer locals (32.000) + Lloguer habitatges (12.000)] x 100} = (32.000 ÷ 44.000) x 100 = 72,72727%

  El percentatge aplicable s'arrodonix per excés i serà el 73%.

 2. Aplicació del percentatge a l'IVA suportat per a obtindre l'IVA suportat que s'haurà deduït en les autoliquidacions corresponents als tres primers trimestres: 1.280 x 73% = 934,40

 3. Durant el quart trimestre es calcula el percentatge de deducció definitiu l'any “n”.

  Percentatge de prorrata = {Alquiler locals (25.000) ÷ [Lloguer locals (25.000) + Lloguer habitatges (20.000)] x 100} = (25.000 ÷ 45.000) x 100 = 55,5555%

  S'arrodonix per excés al 56%.

 4. Aplicació del percentatge a l'IVA suportat per a obtindre l'IVA suportat deduïble corresponent al quart trimestre: 160 x 56% = 89,60

 5. Regularització de deduccions dels trimestres anteriors:

  • Deducció efectuada: 1.280 x 73% = 934,40
  • Deducció correcta: 1.280 x 56% = 716,80
  • Excés de deducció: 217,60
 6. Deducció aplicable al 4T = 89,60 - 217,60 = - 128 euros de menor deducció o ingrés.

  Comprovació:
  • Deducció dels tres primers trimestres 934,40
  • Deducció del quart trimestre - 128,00
  • Total: 806,40
  Total IVA suportat en “n”: 1.280 + 160 = 1.440
  1.440 x 56% = 806,40 euros