Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Que el IVA haja sigut suportat en adquisicions de béns o serveis utilitzats en l'activitat empresarial o professional

La Llei reguladora del IVA establix que no podran ser objecte de deducció, en cap mesura ni quantia, les quotes suportades o satisfetes per les adquisicions o importacions de béns o serveis efectuades sense la intenció d'utilitzar-les en la realització d'activitats empresarials o professionals, encara que ulteriorment els esmentats béns o serveis s'afecten totalment o parcialment a les esmentades activitats.

En este apartat s'ha de distingir segons es tracte o no, de béns d'inversió (consulte el concepte de béns d'inversió més endavant en este capítol):

 1. Si es tracta de béns que no són d'inversió o de serveis.

  Per a poder deduir les quotes suportades, els béns o serveis s'han d'utilitzar directament i exclusivament en l'activitat empresarial o professional.

  No s'entenen afectes directament i exclusivament a l'activitat, entre d'altres:

  • Béns utilitzats alternativa o simultàniament en l'activitat empresarial o professional i en altres activitats.

  • Béns o drets que no figuren en la comptabilitat o registres oficials de l'activitat.

  • Béns i drets que no s'integren al patrimoni empresarial o professional.

  Exemple:

  Si s'utilitza simultàniament un equip informàtic que va costar 1.000 euros o el telèfon per a una activitat empresarial i per a finalitats privades, no es poden deduir les quotes suportades en cap mesura.

 2. Si es tracta de quotes suportades en l'adquisició, importació, arrendament o cessió d'ús de béns d'inversió que es facen servir en tot o en part en l'activitat empresarial o professional, o si es tracta dels següents béns o serveis directament relacionats amb els béns d'inversió:

  • Accessoris i peces de recanvi.
  • Combustibles, carburants, lubrificants i productes energètics necessaris per al seu funcionament.
  • Serveis d'aparcament i utilització de vies de peatge.
  • Rehabilitació, renovació i reparació dels béns d'inversió.

  En este apartat 2, cal tindre en compte les regles següents:

  1. No són deduïbles en cap mesura les quotes suportades en:

   • Béns o drets que no figuren en la comptabilitat o registres oficials de l'activitat.
   • Béns i drets que no s'integren al patrimoni empresarial o professional.
  2. Són deduïbles parcialment les quotes suportades en béns utilitzats, alternativa o simultàniament, en l'activitat empresarial o professional i en altres activitats.

   Perquè siga aplicable este apartat 2 és necessari provar l'afectació, almenys parcial, a l'activitat i una vegada provada l'afectació entraran en joc les presumpcions o la justificació del grau d'afectació.

  Finalment, en este apartat 2, hem de distingir al seu torn dos supòsits:

  1. Vehicles automòbils de turisme i els seus remolcs, ciclomotors i motocicletes:

   • Es presumixen en general afectats al 50 per cent al desenvolupament de l'activitat.

   • Existix una presumpció d'afectació al 100 per cent per a determinats béns:vehicles mixtos utilitzats en el transport de mercaderies, els utilitzats en el transport de viatgers, en la prestació de serveis d'ensenyament de conductors o pilots, en proves, assajos, demostracions o promoció de vendes pels seus fabricants, en els desplaçaments professionals dels representants o agents comercials i en serveis de vigilància.

   Exemple:

   Per a poder deduir la quota suportada en l'adquisició d'un vehicle de turisme utilitzat en finalitats particulars i en l'activitat empresarial, és necessari provar l'afectació, almenys parcial, a l'activitat i, una vegada provada (per a la qual cosa pot utilitzar-se qualsevol medi de prova admés en dret), s'aplicarà la deducció del 50 per cent de la quota suportada, tret que es pretenguera un grau d'utilització superior, en el cas de la qual s'haurà de provar per l'interessat, o un d'inferior, que haurà de ser provat per l'Administració.

  2. Resta de béns d'inversió: les quotes suportades seran deduïbles en la mesura que vagen a utilitzar-se en el desenvolupament de l'activitat.

   Exemple:

   En cas d'un immoble que es destina a habitatge i a despatx professional, la quota suportada serà deduïble en la part afectada a l'activitat professional, sent un criteri raonable la deducció en proporció amb els metres quadrats destinats a l'activitat respecte del total de metres de l'immoble.

Estes deduccions s'han de regularitzar quan s'acredite un grau d'utilització diferent en l'activitat adaptant el procediment de regularització de deduccions per béns d'inversió.

El grau d'utilització en l'activitat s'ha d'acreditar pel subjecte passiu per qualsevol medi de prova admés en dret, sense que siga medi de prou prova l'autoliquidació ni la comptabilització o inclusió dels béns en els registres oficials de l'activitat.