Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Justificants necessaris per a efectuar la deducció

 1. Com a requisit formal de la deducció és necessari que l'empresari o professional que desitja exercitar-la es trobe en possessió del document justificatiu del dret, ajustat a les disposicions legals i reglamentàries.En este aspecte és fonamental l'article primer del Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació.

  El document justificatiu que no complisca tots els requisits, no acreditarà el dret a la deducció, tret que es rectifique.

  Es consideren justificants del dret a la deducció:

  • La factura original expedida per qui realitze el lliurament o preste el servei, o en nom seu i pel seu compte, pel seu client o per un tercer.

  • La factura original expedida per qui realitze el lliurament que done lloc a una adquisició intracomunitària de béns subjecta a l'impost, sempre que l'esmentada adquisició estiga degudament consignada en l'autoliquidació del IVA.

  • En el cas d'importacions, el document en el qual conste la liquidació practicada per l'Administració o, si es tracta d'operacions assimilades a les importacions, l'autoliquidació en la qual es consigne l'impost meritat en ocasió de la seua realització.

  • La factura original o el justificant comptable de l'operació expedit per qui realitze el lliurament de béns o la prestació de serveis en els casos d'inversió del subjecte passiu i d'operacions amb or d'inversió.

 2. No pot deduir-se en quantia superior a la quota expressa i separadament consignada que haja sigut repercutida o satisfeta segons el document justificatiu de la deducció.

 3. Tractant-se de béns o serveis adquirits en comú per diverses persones, cada adquirent pot deduir la part proporcional que li corresponga si a l'original i als duplicats de la factura es consigna, de forma diferent i separada, la porció de base imposable i quota repercutida a cadascun dels destinataris.