Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Com s'efectua la deducció

 • Les deduccions es practiquen restant del IVA meritat, el IVA suportat en l'autoliquidació del període en què les quotes suportades complisquen tots els requisits per a ser deduïbles o en les dels successius, sempre que no transcórreguen 4 anys des del naixement del dret.

  En cas de declaració de concurs, la deducció de les quotes suportades que estigueren pendents de deduir anteriorment a l'esmentada declaració, s'haurà d'exercitar obligatòriament en l'autoliquidació corresponent al període de liquidació en què s'hagueren suportat.

  Si les quotes citades no s'hagueren inclòs en l'autoliquidació corresponent, i sempre que no haguera transcorregut el termini de 4 anys des del naixement del dret a deducció de les esmentades quotes, podran deduir-se mitjançant la rectificació de l'autoliquidació relativa al període en què van ser suportades.

  Quan les deduccions superen les quotes meritades, l'excés pot ser compensat en les autoliquidacions posteriors, sempre que no hagen transcorregut 4 anys des de la presentació de l'autoliquidació en què s'origine l'esmentat excés.

  El subjecte passiu podrà optar per la devolució quan resulte procedent.Una vegada que s'opte per la devolució, no és possible efectuar la seua compensació en autoliquidacions posteriors, amb independència del termini en què s'efectue la devolució.

 • Quan existisca requeriment de l'Administració o actuació inspectora, únicament són deduïbles, en les liquidacions que siguen procedents, les quotes comptabilitzades als Llibres Registres.Les quotes no comptabilitzades seran deduïbles en l'autoliquidació del període en què es comptabilitzen o en les dels següents.En ambdós casos, sempre que no hagen transcorregut 4 anys des del naixement del dret a la deducció.

 • La deducció s'ha d'efectuar en funció del destinació previsible dels béns i serveis adquirits, rectificant-se si posteriorment s'altera.