Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Devolucions

En el IVA es produïxen els següents supòsits en què pot sol·licitar-se la devolució de l'Impost:

  1. Suposat general: quan les quotes suportades siguen més grans que les meritades, es pot sol·licitar la devolució en l'autoliquidació corresponent a l'últim període de l'any.

  2. Devolucions a subjectes passius inscrits en el registre de devolució mensual: poden sol·licitar mensualment la devolució.

  3. Devolucions a exportadors en règim de viatgers.

  4. Devolucions als empresaris o professionals no establits al territori d'aplicació de l'Impost.

  5. Devolucions a empresaris o professionals que adquirisquen l'esmentada condició exclusivament a efectes de realitzar a títol ocasional lliuraments intracomunitaris de mitjans de transport nous, exempts de l'impost.

  6. Devolucions a empresaris o professionals que tributen en règim simplificat per l'activitat de transport de mercaderies o de viatgers per carretera, de les quotes deduïbles suportades en l'adquisició de determinats mitjans de transport afectes a l'esmentada activitat.

  7. Devolucions a Ens públics o establiments privats de caràcter social de les quotes suportades que no hagen pogut deduir-se totalment en l'adquisició de béns que siguen objecte d'un lliurament posterior a Organismes reconeguts que els exporten anara del territori de la Comunitat.

  8. Devolucions de les quotes suportades pels destinataris de determinades operacions exemptes relatives als Quarters Generals Internacionals de la OTAN i als Estats part a l'esmentat Tractat.

Pot consultar les particularitats del procediment de devolució al Capítol 8 d'este Manual pràctic.