Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Qüestions més freqüents plantejades en este capítol

1.Per a calcular el volum d'operacions deu l'empresari o professional incloure l'import d'aquelles respecte de les quals és subjecte passiu del IVA per inversió?

No, l'import d'estes operacions haurà de ser computat, en el seu cas, pel transmitent del bé o el prestador del servei que és el que realitza l'operació.

2.Un subjecte passiu que tributa per règim general, per haver renunciat al règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca pot tornar a tributar per este règim?

Sí, una vegada transcorreguts tres anys des de la renúncia pot revocar-la el mes de desembre de l'any anterior al que vulga tornar a tributar pel règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca.

3.Un agricultor acollit al règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca ven part de la seua collita a un altre agricultor que també tributa per este règim especial pot obtindre en esta venda la compensació pròpia d'este règim?

No, en lliurar els seus productes a un altre agricultor en règim especial no obté compensació ni pot repercutir cap quantitat en concepte de IVA.

4.Un revenedor de béns que adquirix mobiliari d'un advocat suportant IVA pot aplicar en la venda el règim especial de béns utilitzats, objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció?

No, no és aplicable el règim especial per adquirir els béns d'un subjecte passiu de l'impost que ha tributat pel règim general.

5.Quan una agència de viatges realitza un viatge que es desenvolupa fora i dins de la Unió Europea què s'ha de tindre en compte per a calcular la base imposable?

En este cas, únicament s'han de tindre en compte els serveis prestats per l'agència que corresponguen a lliuraments de béns o prestacions de serveis adquirits per als viatgers dins de la Comunitat.

6.Un comerciant minorista que ven ràdios per a automòbils ha de tributar pel règim especial del recàrrec d'equivalència?

No, el règim especial no és aplicable als comerciants minoristes que comercialitzen accessoris de vehicles automòbils.

7.En què consistix el Règim Especial del criteri de caixa?

El RECC retarda la meritació de l'imposat i amb això la declaració i ingrés del IVA repercutit fins al moment del cobrament als clients, encara que retarda igualment la deducció del IVA suportat fins al moment del pagament als seus proveïdors (criteri de caixa doble), tot això amb la data límit del 31 de desembre de l'any immediat posterior a aquell en què les operacions s'hagen efectuat.