Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Obligacions formals

1.Obligacions registrals

Els subjectes passius que realitzen operacions a què s'haja d'aplicar este règim, a més de les obligacions registrals comunes, portaran els següents Llibres Registres específics:

 1. Un Llibre Registre per a anotar les adquisicions, importacions i lliuraments a què resulte aplicable la determinació de la base imposable mitjançant el marge de benefici de cada operació.

  Este llibre haurà de disposar de les següents columnes:

  Descripció del béNúm. de factura o document
  d'adquisició o importació
  Preu de compraNúm. de document de facturació
  expedit pel subjecte passiu en transmetre el bé
  Preu de vendaIVA repercutit o indicació
  de l'exempció aplicada
  Indicació, en el seu cas, de l'aplicació del
  règim general del lliurament
  --- --- --- --- --- --- ---
 2. Un Llibre Registre diferent per a anotar les adquisicions, importacions i lliuraments realitzats durant cada període de liquidació a què resulte aplicable la determinació de la base imposable mitjançant el marge de benefici global.

  Este llibre haurà de disposar de les següents columnes:

  Descripció dels bénsNúm. de factura o document
  d'adquisició o importació
  Preu de compraNúm. de document de facturació
  expedit pel subjecte passiu en transmetre els béns
  Preu de vendaIndicació, en el seu cas,
  de l'exempció aplicada
  Valor de les existències inicials i finals
  de cada any natural
  --- --- --- --- --- --- ---

2.Obligacions de facturació

A les factures que documenten els lliuraments de béns subjectes al règim especial no es pot consignar separadament la quota repercutida, havent d'entendre's compresa en el preu total de l'operació.Estes quotes no són deduïbles per als adquirents.

A la factura s'indicarà que s'ha aplicat este règim especial incloent la menció «règim especial dels béns utilitzats» «règim especial dels objectes d'art» o «règim especial de les antiguitats i objectes de col·lecció».

En els lliuraments destinats a un altre Estat membre s'ha de fer constar la circumstància que han tributat d'acord amb el règim especial previst als articles 312 a 315 de la Directiva 2006/112/CE, del Consell, de 28 de novembre de 2006, amb menció expressa de l'esmentat article.

En les compres als qui no tinguen la consideració d'empresaris o professionals s'ha d'expedir un document de compra per cada adquisició efectuada, que ha de ser firmada pel transmitent.