Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Requisits

1.Requisits subjectius

S'aplica als revenedors dels béns que més endavant s'indiquen.

És revenedor:

Qui de forma habitual adquirix béns per a la seua revenda.També té esta condició l'organitzador de vendes en subhasta pública quan actue en nom propi en virtut d'un contracte de comissió de venda.

2.Béns a què s'aplica

El règim especial s'aplica als béns utilitzats, objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció.

Són béns utilitzats:

Els béns mobles utilitzats per un tercer que són susceptibles de reutilització i són adquirits per a la seua revenda.

Per exemple, un revenedor de maquinària no pot aplicar este règim a un ordinador que ha utilitzat en la seua activitat, ja que no es complix el requisit d'haver sigut utilitzat prèviament per un tercer i ser adquirit amb la finalitat exclusiva de la seua venda.

No tenen la consideració de béns utilitzats:

 • Els utilitzats, renovats o transformats pel mateix subjecte passiu revenedor o pel seu compte.

 • Els materials de recuperació, envasos, embalatges, or, platí i pedres precioses.

Són objectes d'art, sempre que complisquen determinats requisits:

Quadres, pintures, dibuixos, gravats, estampes, litografies, escultures, estàtues, buidatges d'escultures, tapisseries, tèxtils, murals, ceràmica, esmalts sobre coure, fotografies.

Són antiguitats:

Els objectes que tinguen més de 100 anys d'antiguitat i no siguen objectes d'art o de col·lecció.

Són objectes de col·lecció:

 • Els articles de filatèlia.

 • Col·leccions i espècimens per a col·leccions de zoologia, botànica, mineralogia o anatomia, o que tinguen interés històric, arqueològic, paleontològic, etnogràfic o numismàtic.

En cap cas no s'aplica este règim especial a l'or d'inversió.

3.Operacions sobre les quals s'aplica

 1. Vendes de béns utilitzats. Quan hagen sigut adquirits

  • A qui no tinga la condició d'empresari o professional.

  • Als Qui se'l lliuren en virtut d'una operació exempta, ja siga interior o intracomunitària, per haver sigut utilitzats pel transmitent en operacions exemptes sense dret a deducció o bé per haver sigut adquisicions que no van donar dret a deduir les quotes suportades.

  • A un altre revenedor que li'l lliure aplicant este mateix règim.

  • També pot aplicar-se a béns d'inversió transmesos en una operació intracomunitària per qui es beneficie del règim de franquícia en el seu Estat membre d'origen.

 2. Vendes d'antiguitats i objectes de col·lecció. Els són d'aplicació els mateixos criteris, encara que també hi ha la possibilitat d'aplicar este règim especial quan hagen sigut importats pel mateix revenedor.

 3. Vendes d'objectes d'art. Quan es troben en algun dels supòsits indicats en els dos apartats anteriors o quan hagen sigut adquirits a empreses o professionals que siguen autors o drethavents dels mateixos.Així mateix, podran aplicar transitòriament el règim especial a les vendes d'objectes d'art adquirides a empresaris o professionals diferents dels revenedors quan en la seua adquisició es va suportar un tipus reduït.