Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Règim exterior de la Unió

1.Definicions

 • Empresari o professional no establit en la Comunitat: tot empresari o professional que tinga la seu de la seua activitat econòmica anara de la Comunitat i no tinga un establiment permanent al territori de la Comunitat.

 • Estat membre d'identificació: l'Estat membre pel qual haja optat l'empresari o professional no establit en la Comunitat per a declarar l'inici de la seua activitat

 • Estat membre de consum: l'Estat membre en el qual té lloc la prestació dels serveis.

2.Àmbit d'aplicació

Podran acollir-se a este règim especial els empresaris o professionals no establits en la Comunitat, que presten serveis a persones que no tinguen la condició d'empresari o professional establides en la Comunitat o que tinguen en ella el seu domicili o residència habitual.

El règim s'aplicarà a totes les prestacions de serveis que s'hagen d'entendre realitzats en la Comunitat.

3.Identificació a efectes d'este règim

L'Administració tributària identificarà l'empresari o professional no establit en la Comunitat a efectes d'este règim mitjançant un número individual que notificarà per via electrònica.

4. Obligacions formals

Les obligacions formals en cas que Espanya siga l'estat membre d'identificació són les següents:

 1. Disposar de número d'identificació fiscal

 2. Presentar la declaració d'inici, modificació o cessament de les operacions compreses en este règim especial (formulari 035).

  La declaració d'inici inclourà la següent informació:

  • Nom i cognoms o denominació social.

  • Adreces postals i de correu electrònic.

  • Adreces electròniques dels llocs d'internet a través dels que opere.

  • Número d'identificació fiscal al país en què arrele la seu.

  • Declaració de no tindre en la Comunitat la seu d'activitat o algun establiment permanent.

 3. Presentar una autoliquidació per cada trimestre natural, independentment que haja subministrat o no serveis coberts per este règim (model 369).

  L'autoliquidació es presentarà durant el mes següent al del període a què es referix la mateixa.

 4. Ingressar l'impost corresponent a cada autoliquidació dins del termini de presentació de l'autoliquidació.

 5. Portar i mantindre un registre de les operacions incloses en este règim especial.

  Este registre estarà a disposició tant de l'Estat membre d'identificació com del de consum i haurà de conservar-se registre durant un període de deu anys.

 6. Expedir i lliurar factura per totes les operacions incloses en este règim.

5. Rectificació de les autoliquidacions

Qualsevol modificació posterior de les xifres contingudes en les autoliquidacions presentades s'efectuarà en l'autoliquidació corresponent a un període posterior presentada en el termini màxim de tres anys des de la data en què es va haver de presentar l'autoliquidació inicial que es pretén modificar.

6.Deducció de les quotes suportades

En cas que Espanya siga l'estat membre d'identificació, els empresaris o professionals acollits a este règim especial, que no realitzen altres operacions diferents de les acollides a l'esmentat règim que li obliguen a presentar autoliquidació, del IVA pel règim general:

 • No podran deduir en l'autoliquidació objecte d'este règim (model 369), les quotes suportades en l'adquisició o importació de béns i serveis destinats a la realització de les operacions acollides al règim.

 • Per les quotes suportades al territori d'aplicació de l'Impost sol·licitaran la devolució pel procediment previst a l'article 119 bis de la Llei, sense que s'exigisca que estiga reconeguda l'existència de reciprocitat de tracte a favor dels empresaris o professionals establits al territori d'aplicació de l'Impost.

 • Per les quotes suportades en altres Estats membres, sol·licitaran la devolució a través del procediment previst en la normativa de l'Estat membre en què s'hagen suportat en desenvolupament de la Directiva 86/560/CEE, del Consell, de 17 de novembre de 1986, sense que es puga exigir el reconeixement de reciprocitat de tracte ni la designació de representant fiscal en eixe Estat membre.

 • En el cas d'empresaris o professionals establits a les Illes Canàries, Ceuta o Melilla:

  1. Sol·licitaran la devolució de les quotes suportades en els altres Estats membres (a excepció de les suportades al territori d'aplicació de l'Impost) a través del procediment previst a l'article 117 bis de la Llei del IVA.

  2. Sol·licitaran la devolució de les quotes suportades al territori d'aplicació de l'Impost a través del procediment previst a l'article 119 de la Llei del IVA.

 • En cas que empresaris o professionals que a més de les operacions objecte del règim especial realitzen altres que li obliguen a presentar autoliquidació del IVA pel règim general, el IVA suportat s'inclourà en eixa autoliquidació.