Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Règim d'importació

1.Definicions

 • Empresari o professional no establit en la Comunitat: tot empresari o professional que tinga la seu de la seua activitat econòmica anara de la Comunitat i no tinga en ella un establiment permanent.

 • Mitjancer: tota persona establida en la Comunitat a qui designa l'empresari o professional que realitza vendes a distància de béns importats i que, en nom i per compte d'este, quede obligat al compliment de les obligacions materials i formals derivades del règim d'importació.

 • Estat membre d'identificació:

  1. Quan el subjecte passiu actua directament, sense mitjancer:

   • Quan l'empresari o professional no estiga establit en la Comunitat, l'Estat membre pel qual opte.

   • Quan l'empresari o professional no tinga establida la seu de la seua activitat econòmica en la Comunitat, però tinga en ella diversos establiments permanents, l'Estat membre en el qual, tenint un establiment permanent, indique que s'acull al present règim especial.L'opció vincularà a l'empresari o professional en tant no siga revocada i tindrà una validesa mínima de l'any a què es referisca l'opció i els dos següents.

   • Quan l'empresari o professional haja establit la seu de la seua activitat econòmica en un Estat membre o tinga exclusivament un o diversos establiments permanents en un Estat membre, l'esmentat Estat membre.

  2. Quan el subjecte passiu actua a través de mitjancer:

   • Quan el mitjancer haja establit la seu de la seua activitat econòmica en un Estat membre, l'esmentat Estat membre.

   • Quan el mitjancer no tinga establida la seu de la seua activitat econòmica en la Comunitat, però tinga en ella diversos establiments permanents, l'Estat membre en el qual, tenint un establiment permanent, indique que s'acull al règim d'importació.L'opció vincularà en tant no siga revocada i tindrà una validesa mínima de l'any natural a què es referix l'opció i els dos següents.

 • Estat membre de consum: l'Estat membre d'arribada de l'expedició o transport dels béns amb destinació al client.

2.Meritació

En els lliuraments de béns realitzats en els termes previstos a l'article 8 bis de la Llei del IVA, la meritació de l'impost del lliurament efectuat a favor de l'empresari o professional que facilite la venda o el lliurament, així com l'efectuada pel mateix, es produirà amb l'acceptació del pagament del client.

3.Requisits per a actuar com a mitjancer

Són requisits per a actuar com a mitjancer els següents, quan Espanya siga l'estat membre d'identificació, els següents:

 • Disposar de número d'identificació fiscal.

 • Estar establit al territori d'aplicació de l'Impost.

 • No haver sigut condemnat o sancionat, dins els quatre anys anteriors a la presentació de la sol·licitud per a actuar com a mitjancer, per la comissió d'un delicte contra la Hisenda Pública o d'una infracció tributària greu, en relació amb la seua activitat econòmica, en virtut de sentència o resolució administrativa ferm.

 • Acreditar solvència financera.

4.Àmbit d'aplicació

Podran acollir-se al règim d'importació els empresaris o professionals que realitzen vendes a distància de béns importats de països o territoris tercers en enviaments el valor intrínsec dels quals no excedisca de 150 euros, a excepció dels productes que siguen objecte d'impostos especials, sempre que siguen:

 • Empresaris o professionals establits en la Comunitat

 • Empresaris o professionals, establits, o no en la Comunitat, que estiguen representats per un mitjancer establit en la Comunitat.

 • Empresaris o professionals establits en un país tercer amb el qual la Unió Europea haja celebrat un acord d'assistència mútua amb un àmbit d'aplicació similar al de la Directiva 2010/24/UE del Consell i al del Reglament (UE) núm.. 904/2010, i que realitzen vendes a distància de béns procedents d'eixe país tercer.

El règim d'importació s'aplicarà a totes les vendes a distància de béns importats el valor intrínsec dels quals no excedisca de 150 euros, a excepció dels productes que siguen objecte d'impostos especials.

5.Identificació a efectes del règim d'importació

A efectes d'este règim, l'Administració tributària identificarà l'empresari o professional acollit al mateix amb un número d'operador a efectes del règim d'importació (NIOSS).

En cas d'actuar mitjançant mitjancer degudament registrat com a tal (havent-se-li assignat prèviament per l'Administració tributària un número d'identificació com a mitjancer - NIOSSIn), l'Administraciónasignará a este a més un número d'identificació a efectes del règim en relació amb cada empresari o professional que l'haja designat com a tal.

6.Obligacions formals

Les obligacions formals en cas que Espanya siga l'estat membre d'identificació són les següents:

 • Disposar de número d'identificació fiscal.

  En el cas d'empresaris o professionals que operen a través de mitjancer, en defecte de número d'identificació fiscal, hauran de disposar d'un codi d'identificació individual.

 • Declarar l'inici, modificació o cessament de les operacions acollides a este règim especial (formulari 035).

 • Presentar una autoliquidació per cada mes natural, independentment que s'hagen realitzat o no operacions a què s'aplique este règim especial.

  L'autoliquidació es presentarà durant el mes següent al del període a què es referix la mateixa.

 • Ingressar l'impost corresponent a cada autoliquidació dins del termini de presentació de l'autoliquidació.

 • Portar i mantindre un registre de les operacions incloses en este règim especial.

 • Este registre estarà a disposició tant de l'Estat membre d'identificació com del de consum i haurà de conservar-se durant un període de deu anys.

 • Expedir i lliurar factura per totes les operacions acollides a este règim especial.

7.Modificació de les autoliquidacions

Qualsevol modificació posterior de les xifres contingudes en les autoliquidacions presentades s'haurà d'efectuar en les autoliquidacions posteriors que es presenten en el termini màxim de tres anys.

8.Deducció de les quotes suportades

 • En cas que Espanya siga l'estat membre d'identificació, els empresaris o professionals acollits a este règim especial, no podran deduir-se en l'autoliquidació periòdica corresponent a este règim (model 369) les quotes suportades en l'adquisició o importació de béns i serveis destinats a la realització de les operacions acollides al mateix.

 • Per les quotes suportades al territori d'aplicació de l'Impost:

  1. Si a més de les operacions incloses en este règim en realitzen altres per les quals tinguen obligació de presentar autoliquidacions periòdiques de IVA, les deduiran en les esmentades autoliquidacions.

  2. Si estan establits en un altre Estat membre, però estan identificats a Espanya per estar ací establit el mitjancer que els representa, sol·licitaran la devolució pel procediment previst a l'article 119 de la Llei del IVA.

  3. Si no estan establits en la Comunitat, sol·licitaran la devolució pel procediment previst a l'article 119 bis de la Llei del IVA, sense que s'exigisca que estiga reconeguda l'existència de reciprocitat de tracte a favor dels empresaris o professionals establits al territori d'aplicació de l'Impost, ni la designació de representant fiscal a Espanya.

 • Per les quotes suportades en altres Estats membres:

  1. Si estan establits al territori d'aplicació de l'Impost, sol·licitaran la devolució pel procediment previst a l'article 117 bis de la Llei del IVA.

  2. Si no estan establits al territori d'aplicació l'Impost però sí en un altre Estat membre, estant identificats a Espanya per estar ací establit el mitjancer que els representa, li sol·licitaran la devolució en la declaració nacional periòdica corresponent si estan obligats, o en cas contrari, pel procediment regulat en la Directiva 2008/9/CE.

  3. Si no estan establits al territori d'aplicació l'Impost ni la resta de la Comunitat, sol·licitaran la devolució pel procediment previst en la normativa de l'Estat membre en què s'hagen suportat en desenvolupament de la Directiva 86/560/CEE, del Consell, de 17 de novembre de 1986, sense que es puga exigir el reconeixement de reciprocitat de tracte ni la designació de representant fiscal en eixe Estat membre.
 • En el cas d'empresaris o professionals amb seu a les Canàries, Ceuta o Melilla, que no estan establits al territori d'aplicació de l'Impost ni en la resta de la Comunitat i que no realitzen altres operacions diferents de les acollides al règim especial que li obliguen a presentar autoliquidacions pel règim general del IVA:

  1. Sol·licitaran la devolució de les quotes suportades a Espanya a través del procediment previst a l'article 119 de la Llei del IVA.

  2. Sol·licitaran la devolució de les quotes suportades en altres Estats membres a través del procediment previst a l'article 117bis de la Llei del IVA, en aplicació de la Directiva 2008/9/CE.