Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Règim de la Unió

1.Definicions

 • Empresari o professional no establit en l'Estat membre de consum: tot empresari o professional que tinga establida la seu de la seua activitat econòmica al territori de la Comunitat o que tinga en ella un establiment permanent, però que no tinga establida l'esmentada seu al territori de l'Estat membre de consum ni tinga en ell un establiment permanent.

 • Estat membre d'identificació:

  • L'Estat membre en el qual l'empresari o professional tinga establida la seu de la seua activitat econòmica.

  • Quan l'empresari o professional no tinga establida la seu de la seua activitat econòmica en la Comunitat, s'atendrà l'únic Estat membre en el qual tinga un establiment permanent.

  • Quan l'empresari o professional no tinga establida la seu de la seua activitat econòmica en la Comunitat, però dispose d'establiment permanent en diversos Estats membres, l'Estat pel qual opte d'entre els Estats membres en què dispose d'un establiment permanent.

  • Quan l'empresari o professional no tinga establida la seu de la seua activitat econòmica ni tinga cap establiment permanent en la Comunitat, l'Estat membre en el qual s'inicie l'expedició o el transport dels béns i si hi haguera més d'un l'Estat membre pel qual opte.

  L'opció per un Estat membre vincularà en tant no siga revocada i serà vàlida, com a mínim, durant l'any natural en què s'exercita l'opció i els dos anys següents.

 • Estat membre de consum:

  • En el cas de les prestacions de serveis, l'Estat membre en el qual es considera que té lloc la prestació de serveis.

  • En el cas de vendes a distància intracomunitàries de béns, l'Estat membre d'arribada de l'expedició o el transport dels béns amb destinació al client.

  • En el cas de lliuraments de béns per part d'una interfície, quan l'expedició o el transport dels béns entregats comence i acabe en el mateix Estat membre.

2.Àmbit d'aplicació

Podran acollir-se al règim de la Unió:

 • Els empresaris o professionals establits en la Comunitat, però no en l'Estat membre de consum, que presten serveis que es consideren prestats en este últim, a destinataris que no tinguen la condició d'empresari o professional.

 • Els empresaris o professionals que realitzen vendes a distància intracomunitàries de béns.

 • Les interfícies electròniques que realitzen els lliuraments interiors de béns en les condicions previstes a l'article 8 bis.b) d'esta Llei.

El règim de la Unió s'aplicarà a:

 • Totes les prestacions de serveis efectuades pels empresaris o professionals acollits a este règim que es localitzen en un Estat membre diferent d'aquell en el qual l'empresari o professional acollit a este règim especial tinga la seu de la seua activitat o un establiment permanent.

 • Totes les vendes intracomunitàries a distància efectuades pels empresari o professionals acollits a este règim.

 • Tots els lliuraments interiors efectuats per les interfícies electròniques acollides a este règim en les condicions previstes a l'article 8 bis.b) d'esta Llei.

3.Identificació a efectes d'este règim

El número d'operador a efectes del Règim de la Unió quan Espanya siga l'estat membre d'identificació serà el número d'identificació fiscal ja assignat per l'Agència Estatal d'Administració Tributària a l'empresari o professional.

4.Obligacions formals

Les obligacions formals en cas que Espanya siga l'estat membre d'identificació són les següents:

 • Disposar de número d'identificació fiscal.

 • Declarar l'inici, modificació o cessament de les operacions acollides a este règim especial (formulari 035).

 • Presentar una autoliquidació per cada trimestre natural, independentment que haja realitzat operacions a què se'ls aplique este règim especial.

  L'autoliquidació es presentarà durant el mes següent al del període a què es referix la mateixa.

 • Ingressar l'impost corresponent a cada autoliquidació en el termini de presentació de l'autoliquidació.

 • Portar i mantindre un registre de les operacions incloses en este règim especial.

  Este registre estarà a disposició tant de l'Estat membre d'identificació com del de consum i es conservarà durant un període de deu anys.

 • Expedir i lliurar factura per totes les operacions acollides a este règim especial.

5.Modificació de les autoliquidacions

Qualsevol modificació de les xifres contingudes en les autoliquidacions presentades, s'efectuaran en l'autoliquidació corresponent a un període posterior presentada en el termini màxim de tres anys des de la data en què es va haver de presentar l'autoliquidació inicial que es pretén modificar.

6.Deducció de les quotes suportades

 • En cas que Espanya siga l'estat membre d'identificació, els empresaris o professionals acollits a este règim especial, no podran deduir-se en l'autoliquidació periòdica corresponent a este règim (model 369) les quotes suportades en l'adquisició o importació de béns i serveis destinats a la realització de les operacions acollides al mateix.

 • Per les quotes suportades al territori d'aplicació de l'Impost:

  1. Si a més de les operacions incloses en este règim en realitzen altres per les quals tinguen obligació de presentar autoliquidacions periòdiques de IVA, les deduiran en les esmentades autoliquidacions.

  2. Si no realitzen eixes altres operacions i no estan establits en la Comunitat, sol·licitaran la devolució pel procediment previst a l'article 119 bis de la Llei del IVA, sense que s'exigisca que estiga reconeguda l'existència de reciprocitat de tracte a favor dels empresaris o professionals establits al territori d'aplicació de l'Impost, ni la designació de representant fiscal a Espanya.

 • Per les quotes suportades en altres Estats membres:

  1. Si estan establits al territori d'aplicació de l'Impost, sol·licitaran la devolució pel procediment previst a l'article 117 bis de la Llei del IVA.

  2. Si no estan establits al territori d'aplicació l'Impost ni la resta de la Comunitat, sol·licitaran la devolució pel procediment previst en la normativa de l'Estat membre en què s'hagen suportat en desenvolupament de la Directiva 86/560/CEE, del Consell, de 17 de novembre de 1986, sense que es puga exigir el reconeixement de reciprocitat de tracte ni la designació de representant fiscal en eixe Estat membre.

 • En el cas d'empresari o professionals amb seu a les Canàries, Ceuta o Melilla, que no estan establits al territori d'aplicació de l'Impost ni en la resta de la Comunitat i que no realitzen altres operacions diferents de les acollides al règim especial que li obliguen a presentar autoliquidacions pel règim general del IVA:

  1. Sol·licitaran la devolució de les quotes suportades a Espanya a través del procediment previst a l'article 119 de la Llei del IVA.

  2. Sol·licitaran la devolució de les quotes suportades en altres Estats membres a través del procediment previst a l'article 117 bis de la Llei del IVA, en aplicació de la Directiva 2008/9/CE.