Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

La base imposable

Per a aquelles operacions a les que es resulte aplicable este règim especial la base imposable es determinarà operació per operació, i serà el marge brut que té l'agència de viatges en cada una d'elles.

No obstant això, davant de la dificultat de conéixer l'import efectiu dels béns i serveis adquirits en el moment de calcular el marge brut per part de les agències de viatges (a causa de ràpels en els preus, taxes de subocupació o avançaments de clients), la Direcció General de Tributs admet el següent criteri per a la determinació de la base imposable (consulta DGT V0100-15):

  • Determinació provisional en funció del percentatge de marge brut obtingut en l'any natural immediatament anterior corresponent a la totalitat de les operacions acollides al règim especial:

    La base imposable serà el resultat d'aplicar l'esmentat percentatge sobre la suma de l'import, IVA inclòs, de tots els serveis de viatges meritats durant el període de liquidació que es tracte.

  • Regularització de la base imposable en l'última autoliquidació de l'exercici segons la diferència entre la base imposable de l'exercici, calculada aplicant el percentatge de marge brut real sobre l'import dels serveis de viatges meritats durant l'any (IVA inclòs), i la suma de les bases imposables consignades en les autoliquidacions dels períodes anteriors.

S'entén per marge brut:

La diferència entre la quantitat carregada al client, sense IVA, i l'import efectiu, IVA inclòs, dels lliuraments de béns i prestacions de serveis efectuades per altres empresaris i professionals i adquirits per l'agència per a la realització del viatge i que redunden directament en benefici del viatger.

No es consideren prestats per a la realització del viatge serveis com a compravenda o canvi de moneda estrangera o les despeses de telèfon, tèlex, correspondència i altres d'anàlegs efectuats per l'agència.

Operació per operació

Base imposable = Lo cobrat al client (sense IVA) - adquisicions en benefici del viatger (amb IVA).