Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Obligacions formals

En les operacions en les quals s'aplique este règim, no hi ha obligació de consignar separadament a la factura la quota repercutida, havent d'entendre's inclosa en el preu.

Les factures que documenten operacions a les que els siga d'aplicació este règim especial, hauran de fer constar la menció «règim especial de les agències de viatges».

Els subjectes passius hauran d'anotar al Llibre Registre de factures rebudes, amb la deguda separació, les corresponents a les adquisicions de béns o servicis efectuades directament en interès del viatger.