Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Càlcul i reintegrament de la compensació

Operacions per les que té de dret al cobrament de la compensació

 1. Lliuraments dels productes naturals obtinguts en les seues explotacions a altres empresaris o professionals.

  Per exemple, si l'agricultor ven fruita a particulars, en l'exercici de la seua explotació, no repercutirà IVA ni pot percebre compensació.

  Per excepció, no tenen dret al cobrament d'esta compensació:

  • Quan embenen altres empresaris acollits a este règim.

  • Quan embenen empresaris o professionals que realitzen exclusivament operacions exemptes sense dret a deducció.

 2. Lliuraments intracomunitaris exempts dels productes naturals a una persona jurídica que no actue com empresari o professional.

 3. Prestacions de serveis accessoris inclosos en el règim especial a empresaris o professionals.

  No s'aplica si el destinatari està també acollit a este règim.

Quantia de la compensació a tant alçat

En activitats agrícoles i forestals s'aplica el 12 per cent.

En activitats ramaderes i pesqueres s'aplica el 10,5 per cent.

Els percentatges indicats s'apliquen al preu de venda dels productes o serveis.No es computen els tributs indirectes ni les despeses accessòries i complementàries com comissions, ports, segures, interessos, etc.

Obligats al reintegrament de les compensacions

 1. Com a regla general l'adquirent dels béns o destinatari dels serveis.

  Exemple:

  Si un agricultor ven, l'1 de març, a un empresari establit a les Illes Balears per import de 2.000 euros, té dret al cobrament d'una compensació del 12%por la venda realitzada a empresaris en territori espanyol del IVA, que li ha de reintegrar el destinatari de la compra (2.000 x 12% = 240 euros).El destinatari expedirà un rebut que ha de firmar l'agricultor i que servix de justificant de l'operació.

 2. La Hisenda Pública per les exportacions o lliuraments intracomunitaris i pels serveis prestats a destinataris establits anara del territori d'aplicació de l'impost.

  Exemple:

  Si l'agricultor ven a un empresari francés productes per import de 1.000 euros, està realitzant un lliurament intracomunitari exempt, per la que té dret a sol·licitar el reintegrament de la compensació corresponent (1.000 x 12% = 120 euros), presentant el model 341 durant els vint primers dies naturals següents a cada trimestre natural, tret de la de l'últim trimestre natural per al que hi ha de termini fins al 30 de gener.

Requisit formal:rebut

Per a cobrar esta compensació, el destinatari ha d'expedir un rebut que ha de ser firmat pel subjecte passiu acollit al REAGP, al que li ha de lliurar una còpia.

Dades que han de constar al rebut:

 1. Sèrie i número:la numeració serà correlativa.

 2. Nom i dos cognoms o denominació social, NIF i domicili de l'expedidor i del destinatari, així com indicació que el titular de l'explotació està acollit al règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca.

 3. Descripció dels béns entregats o serveis prestats, així com el lloc i data de les respectives operacions.

 4. Preu dels béns o serveis.

 5. Percentatge de compensació aplicat.

 6. Import de la compensació.

 7. Firma del titular de l'explotació agrícola, ramadera, forestal o pesquera.

Amb estos requisits, l'empresari que ha satisfet la compensació, si es complixen la resta dels condicionants comuns per a les deduccions, pot deduir-la en la seua autoliquidació.