Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Funcionament

 1. Per les vendes dels seus productes, així com pels lliuraments de béns d'inversió que no siguen immobles utilitzats exclusivament en les activitats incloses en el règim especial, els subjectes passius no tenen obligació de repercutir, liquidar ni ingressar l'impost.

  S'exceptuen les següents operacions:

  • Les importacions de béns.
  • Les adquisicions intracomunitàries de béns.
  • Les operacions en què es produïsca la inversió del subjecte passiu.

  Per exemple, en els lliuraments subjectes i no exempts de béns immobles han de repercutir el IVA i ingressar-lo utilitzant el model 309.Igual situació es planteja en cas de renúncia a l'exempció (sempre que no es produïsca la inversió del subjecte passiu).

 2. En l'adquisició o importació de béns o serveis destinats a l'activitat inclosa en el règim especial, no poden deduir el IVA suportat.

 3. Quan venen els productes de les seues explotacions o presten serveis accessoris, tenen dret a percebre una compensació a tant alçat pel IVA suportat.

Si es produïx la venda de béns d'inversió com a maquinària, no poden repercutir l'impost, però tampoc no tenen dret a obtindre la compensació perquè no és un producte de la seua explotació ni un servei accessori.

Exemple:

Un agricultor que tributant pel règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca del IVA ven un tractor de la seua propietat.

El lliurament de maquinària agrícola (tractor) realitzada en el desenvolupament de la seua activitat empresarial està subjecte al IVA.No obstant això, en aplicar el REAGP no està obligat a efectuar la liquidació ni el pagament del IVA pel lliurament del tractor utilitzat, ni podrà repercutir l'Impost a l'adquirent del mateix.(Consulta DGT V0814-15).