Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

No-aplicació del règim especial

No s'aplicarà el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca:

 1. Als quals no són titulars d'estes explotacions, segons el vist en l'apartat anterior «Requisits» .

 2. Activitats excloses.El règim especial no pot aplicar-se a les següents activitats:

  1. Quan es transformen, elaboren o manufacturen els productes naturals.

   No tenen esta consideració els actes de mera conservació com:pasteurització, congelació, assecatge, neteja, pelat, trossejat, desinfecció, etc.;ni l'obtenció de matèries primeres agropecuàries que no requerisquen el sacrifici del bestiar.

  2. Quan es venguen els productes obtinguts barrejats amb altres d'adquirits a tercers, tret que siguen merament conservants.

  3. Quan es venguen els productes en establiments fixos situats anara de les explotacions o en establiments en els quals el subjecte passiu realitze a més altres activitats econòmiques.

  4. Explotacions cinegètiques recreatives o esportives.

  5. Pesca marítima.

  6. Ramaderia independent.

  7. Prestació de serveis accessoris no inclosos en el règim.

   Les activitats excloses d'este règim (com a ramaderia independent;cria, guarda i engreixament de bestiar;serveis accessoris exclosos) poden tributar en el règim simplificat.

 3. Subjectes passius exclosos.No poden aplicar este règim:

  1. Les societats mercantils.

  2. Les societats cooperatives i societats agràries de transformació.

  3. Els qui hagueren realitzat operacions relatives a les activitats compreses en este règim l'any anterior per import superior a 250.000 euros i els qui superen, per a la totalitat d'operacions diferents a les compreses en este règim durant l'any anterior, 250.000 euros.

   La determinació del volum d'operacions es realitzarà atenent les següents regles (modificació introduïda a partir d'1 de gener de 2016 per la Llei 28/2014, de 27 de novembre i pel Real decret 1073/2014, de 19 de desembre, pel qual es modifica el Reglament de l'Impost):

   • En operacions sotmeses al règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca i el règim simplificat per al conjunt de les activitats agrícoles, forestals i ramaderes que es determinen, es computaran únicament aquelles que s'hagen d'anotar als llibres registre.

   • En operacions sotmeses a altres règims especials o al règim general, es computaran segons el disposat a l'article 121 de la Llei del IVA.No es computaran les operacions d'arrendament de béns immobles la realització dels quals supose el desenvolupament d'una activitat econòmica en el IRPF.

  4. Els empresaris o professionals que hagueren renunciat a l'aplicació del règim d'estimació objectiva de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per qualsevol de les seues activitats econòmiques.

  5. Els empresaris o professionals que hagueren renunciat a l'aplicació del règim simplificat.

  6. Aquells empresaris o professionals les adquisicions del qual i importacions de béns i serveis per al conjunt de les seues activitats empresarials o professionals hagen superat l'any anterior 250.000 euros anuals, IVA exclòs (no es tenen en compte les adquisicions d'immobilitzat).

 4. Renúncia al règim especial.

  La pràctica de les deduccions de les quotes suportades o satisfetes abans de l'inici de la realització habitual dels lliuraments de béns o prestacions de serveis equival a la renúncia.

  En general, la renúncia ha d'efectuar-se a través de la corresponent declaració censal (model 036 o 037), té una vigència mínima de tres anys i s'entendrà prorrogada per a cada un dels anys següents en què poguera resultar aplicable el règim, tret que es revoque expressament el mes de desembre anterior a l'inici de l'any natural en què haja de fer efecte.

  La renúncia s'entén realitzada amb la presentació en termini de l'autoliquidació corresponent al primer trimestre de l'any natural en què haja d'assortir efectes o de la primera declaració que s'haja de presentar després del començament de l'activitat aplicant el règim general.