Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Obligacions formals

Els subjectes passius acollits a este règim especial han de portar un Llibre Registre en el qual anoten les operacions compreses en este règim especial, i han de conservar còpia del rebut acreditatiu del pagament de la compensació durant 4 anys a partir de la meritació de l'impost.

A més:

  • Si realitza altres activitats acollides al règim simplificat o del recàrrec d'equivalència, haurà de portar el Llibre Registre de factures rebudes on anotarà separadament les factures que corresponguen a les adquisicions de cada sector de l'activitat incloses les del règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca.

  • Si realitza activitats en règim general o en un altre règim especial diferent dels anteriors, ha de complir respecte d'elles les obligacions establides, havent d'anotar separadament al Llibre Registre de factures rebudes les adquisicions del règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca.