Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Condicions per a l'aplicació del règim especial

El règim especial del grup d'entitats s'aplica quan així ho acorden individualment les entitats que opten per la seua aplicació.

L'opció té una validesa mínima de tres anys, sempre que es complisquen els requisits exigibles per a l'aplicació del règim especial, i s'entendrà prorrogada, tret de renúncia.

En tot cas, l'aplicació del règim especial quedarà condicionada a la seua aplicació per part de l'entitat dominant.

Els acords a què es referix el paràgraf anterior s'hauran d'adoptar pels Consells d'administració, o òrgans que exercisquen una funció equivalent, de les entitats respectives abans de l'inici de l'any natural en què vaja a resultar d'aplicació el règim especial.

La falta d'adopció en temps i forma dels acords a què ens hem referit anteriorment determinarà la impossibilitat d'aplicar el règim especial del grup d'entitats per part de les entitats en les quals falte l'acord, sense perjudici de la seua aplicació, en el seu cas, a la resta d'entitats del grup.