Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Obligacions específiques

Les entitats que apliquen el règim especial del grup d'entitats tindran les següents obligacions tributàries:

 • L'entitat dominant ostentarà la representació del grup d'entitats davant de l'Administració tributària.En tal concepte, l'entitat dominant haurà de complir les obligacions tributàries materials i formals específiques que es deriven del règim especial del grup d'entitats.

 • Tant l'entitat dominant com cadascuna de les entitats dependents hauran de complir les obligacions establides a l'article 164 de la Llei del IVA, a excepció del pagament del deute tributari o de la sol·licitud de compensació o devolució, havent de procedir-se, a tal efecte, conforme al disposat en l'obligació 2a de l'apartat següent.

 • L'entitat dominant, sense perjudici del compliment de les seues obligacions pròpies, serà responsable del compliment de les següents obligacions:

  1. Comunicar a l'Administració tributària la següent informació:

   1. El compliment dels requisits exigits, l'adopció dels acords corresponents i l'opció per l'aplicació del règim especial.

    Tota esta informació s'haurà de presentar el mes de desembre anterior a l'inici de l'any natural en què es vaja a aplicar el règim especial.

   2. La relació d'entitats del grup que apliquen el règim especial, identificant les entitats que motiven qualsevol alteració en la seua composició respecte a la de l'any anterior, en el seu cas.Esta informació s'haurà de comunicar durant el mes de desembre de cada any natural respecte al següent.No obstant això, en el cas que s'hagen incorporat entitats al grup el mes de desembre, la informació relativa a les esmentades entitats es podrà presentar fins al 20 de gener següent.

   3. Qualsevol modificació que afecte les entitats del grup que apliquen el règim especial.Esta comunicació s'haurà de presentar dins del període d'autoliquidació corresponent al període de liquidació en què es produïsca.

   4. La renúncia al règim especial, que s'haurà d'exercitar durant el mes de desembre anterior a l'inici de l'any natural en què haja de fer efecte, tant pel que fa a la renúncia del total d'entitats que apliquen el règim especial com quant a les renúncies individuals.

   5. L'opció pel nivell avançat (article 163 sexies.cinco de la Llei del IVA), que s'haurà d'exercitar durant el mes de desembre anterior a l'inici de l'any natural en què haja de fer efecte.Esta opció es referirà al conjunt d'entitats que apliquen el règim especial i formen part del mateix grup d'entitats, tindrà una validesa mínima d'un any natural i s'entén prorrogada tret de renúncia.

   6. La renúncia al nivell avançat del règim especial, que tindrà una validesa mínima d'un any.

  2. Presentar les autoliquidacions periòdiques agregades del grup d'entitats, procedint, en el seu cas, a l'ingrés del deute tributari o a la sol·licitud de compensació o devolució que siga procedent. Les esmentades autoliquidacions agregades integraran els resultats de les autoliquidacions individuals de les entitats que apliquen el règim especial del grup d'entitats.

   Les autoliquidacions periòdiques agregades del grup d'entitats s'hauran de presentar una vegada presentades les autoliquidacions periòdiques individuals de cadascuna de les entitats que apliquen el règim especial del grup d'entitats.No obstant això, en el cas que alguna de les esmentades autoliquidacions no s'haja presentat en termini, es podrà presentar l'autoliquidació agregada sense perjudici de les actuacions que siguen procedents per la falta de presentació.

   El període de liquidació de les entitats que apliquen el règim especial del grup d'entitats coincidirà amb el mes natural, amb independència del seu volum d'operacions.

   Les entitats que queden excloses del règim especial passaran a aplicar, en el seu cas, el règim general de l'impost des del període de liquidació en què es produïsca esta circumstància, presentant les seues autoliquidacions individuals, mensual o trimestralment, en funció del seu volum d'operacions, conforme al disposat a l'article 71 del Reglament del IVA.En particular, quan l'exclusió del règim especial es produïsca amb efectes per a una data diferent de la corresponent a l'inici d'un trimestre natural i l'entitat exclosa haja de presentar les seues autoliquidacions trimestralment, l'esmentada entitat presentarà una autoliquidació trimestral pel període de temps restant fins a completar l'esmentat trimestre.

   Quan per a un període de liquidació, la quantia total dels saldos per retornar a favor de les entitats que apliquen el règim especial del grup d'entitats supere l'import dels saldos a ingressar de la resta d'entitats que apliquen el règim especial del grup d'entitats per al mateix període de liquidació, es podrà sol·licitar la devolució de l'excés, sempre que no hagueren transcorregut quatre anys explicats a partir de la presentació de les autoliquidacions individuals en què s'origine l'esmentat excés.

   Esta devolució es practicarà en els termes disposats en l'apartat tres de l'article 115 de la Llei del IVA.En tal cas, no procedirà la compensació dels esmentats saldos per retornar en autoliquidacions agregades posteriors, qualsevol que siga el període de temps transcorregut fins que l'esmentada devolució es faça efectiva.

   En cas que deixe d'aplicar-se el règim especial del grup d'entitats i queden quantitats pendents de compensació per a les entitats integrades al grup, estes quantitats s'imputaran a les esmentades entitats en proporció amb el volum d'operacions de l'últim any natural en què el règim especial haguera sigut d'aplicació.

   Quan un empresari o professional incloga el saldo a compensar que resultara d'una de les seues autoliquidacions individuals en una autoliquidació agregada del grup d'entitats, no es podrà efectuar la compensació d'eixe import en cap autoliquidació individual corresponent a un període ulterior, amb independència que resulte aplicable o no posteriorment el règim especial del grup d'entitats.

  3. Disposar d'un sistema d'informació analítica basat en criteris raonables d'imputació dels béns i serveis utilitzats directa o indirectament, totalment o parcialment, en la realització de les operacions a què es referix l'article 163 octies.uno de la Llei del IVA.Este sistema haurà de reflectir la utilització successiva dels esmentats béns i serveis fins a la seua aplicació final fora del grup.El sistema d'informació haurà d'incloure una memòria justificativa dels criteris d'imputació utilitzats, que hauran de ser homogenis per a totes les entitats del grup i mantindre's durant tots els períodes en els que siga d'aplicació el règim especial, tret que es modifiquen per causes raonables, que s'hauran de justificar en la mateixa memòria.Este sistema d'informació s'haurà de conservar durant el termini de prescripció de l'impost.

 • En cas que alguna de les entitats integrades al grup d'entitats presentara una autoliquidació individual extemporània, s'aplicaran els recàrrecs i interessos que en el seu cas procedisquen, sense que a tals efectes tinga cap incidència el fet que s'haguera inclòs originàriament el saldo de l'autoliquidació individual, en una autoliquidació agregada del grup d'entitats.Si l'autoliquidació agregada corresponent al grup d'entitats es presenta extemporáneamente, els recàrrecs s'aplicaran sobre el resultat de la mateixa, sent responsable del seu ingrés l'entitat dominant.

 • Les entitats que apliquen el règim especial del grup d'entitats respondran solidàriament del pagament del deute tributari derivat d'este règim especial.

 • La no-administració o conservació del sistema d'informació serà considerada com a infracció tributària greu de l'entitat dominant.La sanció consistirà en multa pecuniària proporcional del 2 per cent del volum d'operacions del grup.

  Les inexactituds o omissions en el sistema d'informació, seran considerades com a infracció tributària greu de l'entitat dominant.La sanció consistirà en multa pecuniària proporcional del 10 per cent de l'import dels béns i serveis adquirits a tercers als que es referisca la informació inexacta o omesa. L'entitat dominant serà subjecte infractor pels incompliments de les obligacions específiques del règim especial del grup d'entitats, incloses les obligacions derivades de l'ingrés del deute tributari, de la sol·licitud de compensació o de la devolució resultant de la declaració-liquidació agregada corresponent al grup d'entitats, sent responsable de la veracitat i exactitud dels imports i qualificacions consignades per les entitats dependents que s'integren a la declaració-liquidació agregada.Les entitats que apliquen el règim especial del grup d'entitats respondran de les infraccions derivades dels incompliments de les seues pròpies obligacions.

 • Les actuacions dirigides a comprovar l'adequat compliment de les obligacions de les entitats que apliquen el règim especial del grup d'entitats s'entendran amb l'entitat dominant, com a representant del mateix.Igualment, les actuacions podran entendre's amb les entitats dependents, que hauran d'atendre l'Administració tributària.Les actuacions de comprovació o investigació realitzades a qualsevol entitat del grup d'entitats interrompran el termini de prescripció de l'impost referent al total d'entitats del grup des del moment en què l'entitat dominant tinga coneixement formal de les mateixes.Les actes i liquidacions que deriven de la comprovació d'este règim especial s'estendran a l'entitat dominant.

Exemple:

Les societats OMEGA, S.A. i DELTA, S.A. que complixen tots els requisits per a aplicar el règim especial de grups d'entitats, han exercitat l'opció i complixen els requisits establits en la Llei del IVA per a la seua aplicació.La societat OMEGA, S.A. té una participació del 60% del capital de la societat DELTA, S.A. El dia 19 d'abril cada societat presenta la seua autoliquidació individual en el model 322, amb el següent resultat:

Societat OMEGA, S.A.:

 • IVA meritat:6.000
 • IVA deduïble:2.000
 • Resultat autoliquidació:4.000

Societat DELTA, S.A.:

 • IVA meritat:1.000
 • IVA deduïble:2.000
 • Resultat autoliquidació:-1.000

El dia 20 d'abril, l'entitat dominant, presentarà una autoliquidació mensual en el model agregat 353, a la qual integrarà els resultats de les autoliquidacions anteriors, de la següent forma:

 • Societat OMEGA, S.A. (dominant).Resultat (model 322):4.000
 • Societat DELTA, S.A. (dependent).Resultat (model 322):-1.000
 • Resultat autoliquidació:3.000