Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Concepte d'or d'inversió

Es consideren or d'inversió:

  1. Els lingots o làmines d'or de llei igual o superior a 995 mil·lèsimes i el pes de les quals s'ajuste al disposat en l'apartat nové de l'annex de la Llei del IVA.

  2. Les monedes d'or que reunisquen els següents requisits:

    1. Que siguen de llei igual o superior a 900 mil·lèsimes.

    2. Que hagen sigut encunyades posteriorment a l'any 1800.

    3. Que siguen o hagen sigut moneda de curs legal al seu país d'origen.

    4. Que siguen comercialitzades habitualment per un preu no superior en un 80 per cent al valor de mercat de l'or contingut en elles.

En tot cas s'entén que estos requisits es complixen respecte de les monedes d'or incloses en la relació que es publique al «Diari Oficial de la Unió Europea» abans de l'1 de desembre de cada any.Es considerarà que les esmentades monedes complixen els requisits exigits per a ser considerades or d'inversió durant l'any natural següent a aquell en què es publique o en els anys successius mentre no es modifiquen les publicades anteriorment.