Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Exempció de determinades operacions amb or d'inversió

S'establix l'exempció, amb possibilitat de renúncia quan es presenten els requisits que més endavant s'indiquen, de les següents operacions.

  1. Els lliuraments, adquisicions intracomunitàries i importacions d'or d'inversió.

    S'inclouen, en concepte de lliuraments, els préstecs i les operacions de permuta financera, així com les operacions derivades de contractes de futur o a termini, sempre que tinguen per objecte or d'inversió i impliquen la transmissió del poder de disposició.

    No s'aplica esta exempció:

    • A les prestacions de serveis que tinguen per objecte or d'inversió.

    • A les adquisicions intracomunitàries d'or d'inversió quan l'empresari que efectue el lliurament renuncie a l'exempció en el règim especial previst en l'Estat membre d'origen.

  2. Els servicis de mediació en nom i per compte d'altri en les operacions exemptes.

En cas de concurrència d'esta exempció amb la prevista a l'article 25 de la Llei de IVA (lliuraments de béns destinats a un altre Estat membre) preval la prevista per a l'or d'inversió, tret de renúncia.