Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Obligacions formals

Els empresaris o professionals que realitzen operacions que tinguen per objecte or d'inversió i altres activitats a què no s'aplique el règim especial, hauran de fer constar al Llibre Registre de factures rebudes, amb la deguda separació, les adquisicions o importacions que corresponguen a cada sector diferenciat d'activitat.

Els empresaris o professionals que realitzen operacions que tinguen per objecte or d'inversió hauran de conservar les còpies de les factures corresponents a les esmentades operacions, així com els registres de les mateixes, durant un període de cinc anys (article 140.sexies de la Llei del IVA).