Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Qüestions més freqüents plantejades en este capítol

1.Com podrà presentar el model 390, una persona física el període de liquidació del qual siga trimestral?

Podrà presentar-lo telemàticament per internet amb certificat electrònic.També pot presentar-lo per internet utilitzant el sistema de Cl@ve.

2.Com presenten el model 390 els subjectes passius acollits al procediment de declaració conjunta?

Els subjectes passius acollits al procediment de declaració conjunta presenten en un sol document l'autoliquidació de l'impost, però han de presentar individualment la declaració-resum anual fent constar que estan acollits a esta modalitat.

3.S'han de declarar en el model 349 els transports intracomunitaris de béns que es realitzen en ocasió de les adquisicions intracomunitàries?

Sí, en el model 349 es declaren tant els lliuraments i adquisicions de béns, com les adquisicions i prestacions intracomunitàries de serveis.

4.Les grans empreses que tenen obligació de presentar declaracions mensuals en el IVA.Quan han de presentar la declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries?

El model 349 s'ha de presentar mensualment en els mateixos terminis que l'autoliquidació de l'impost, tret que pel seu volum d'operacions intracomunitàries tinga una periodicitat trimestral.

5.Quin és la manera de procedir quan es presenta en el quart trimestre una autoliquidació a compensar i es volia sol·licitar la devolució?

El dret a sol·licitar la devolució es configura com una operació alternativa al dret a compensar el crèdit, no sent possible variar l'opció anara del termini establit per a la presentació del model d'autoliquidació i sempre que es renuncie expressament a l'anterior opció.

Només en els supòsits en què no hi haja cap medi per a recuperar el crèdit davant la Hisenda Pública serà possible acceptar el canvi d'opció fora del termini de presentació del model d'autoliquidació.

6.Un subjecte passiu inscrit en REDONE'M té obligació de presentar la declaració-resum anual de IVA, model 390?

Els subjectes passius inscrits en REDONE'M tenen període de liquidació mensual i en conseqüència tenen l'obligació de portar els llibres registre a través de la Seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Per tant, estan exonerats de presentar la declaració-resum anual de IVA, model 390, tret que no tinguen obligació de presentar l'autoliquidació corresponent a l'últim període de liquidació de l'exercici.

Encara que queden exonerats de la presentació del model 390, han de complimentar l'apartat específic reservat als mateixos, requerit a estos efectes en el model d'autoliquidació de l'Impost corresponent a l'últim període de liquidació de l'any, en relació, amb la informació sobre el tipus d'activitats econòmiques a què es referix la seua declaració, en el seu cas, sobre el percentatge de prorrata aplicable, sectors diferenciats i percentatges de tributació a diverses Administracions, així com del detall del volum total d'operacions realitzades a l'exercici.