Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2022.

1. Exempció per a donar resposta a la pandèmia de la COVID-19

El Reial decret-llei 24/2021, de 2 de novembre, modifica els articles 22.Nou i 61 de la Llei de l'IVA, per tal d'establir l'exempció de l'IVA a les importacions de béns, a les entregues de béns i les prestacions de servicis destinats a la Comissió o a un òrgan o organisme establits d'acord amb el Dret de la Unió, quan adquirisquen estos béns o servicis per a donar resposta a la pandèmia de la COVID-19 en l'exercici de les seues funcions, sempre que els béns importats o els béns i servicis adquirits no s'utilitzen per a realitzar entregues ulteriors a títol onerós per part de l'entitat beneficiària de l'exempció.

Les exempcions introduïdes hauran d'aplicar-se amb efecte retroactiu des de l'1 de gener de 2021 i amb vigència indefinida, sempre que les adquisicions es vinculen a la lluita contra la pandèmia.

L'aplicació retroactiva exigirà la rectificació de les operacions efectuades pels subjectes passius per les quals s'haguera meritat l'IVA des de l'1 de gener de 2021 fins seu entrada en vigor, amb subjecció als criteris generals continguts en la Llei de l'IVA.