Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2022.

9. Model 303

• Supressió de la predeclaració en el model 303

Amb efectes per a l'any 2023, i d'aplicació a les autoliquidacions corresponents a 2023 i següents, se suprimix la possibilitat de presentar el model 303 en paper imprés.

• Nou tipus del 5 per cent per als subministraments d'electricitat

Amb efectes per a les autoliquidacions dels períodes que s'inicien a partir d'1 de juliol de 2022, s'inclouran en les caselles 01, 02 i 03 les bases imposables i quotes meritades corresponents als subministraments d'energia elèctrica facturats al tipus del 5 per cent.

En cas que hagen d'autoliquidar-se simultàniament operacions al tipus del 4 per cent i del 5 per cent, s'inclouran en la casella 01 la suma de les bases imposables corresponents a ambdós tipus, en la casella 03 la suma de les quotes corresponents als dos tipus i en la casella 02 s'indicarà el tipus al que corresponga una major quota.

• Novetats 2023

Amb efectes per a les autoliquidacions corresponents als períodes de liquidació que s'inicien a partir de l'1 de gener de 2023, estan previstes les següents modificacions (pendents d'aprovació):

  • S'incorporen caselles específiques per a la declaració d'operacions als tipus del 0 per cent i 5 per cent.

  • S'incorporen caselles específiques per a fer possible la declaració individualitzada per tipus del recàrrec d'equivalència.

  • Es modifica la denominació de la casella B de l'apartat a complimentar durant l'últim període de liquidació pels subjectes passius exonerats de presentar el model 390.

  • Es numera la casella D de l'apartat 6 del model 303.